Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

Podstawa prawna konsultacji.

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
  • Uchwała Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124 poz. 2157 z późn. zm.).
  • Uchwała Nr CCXLI/4375/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” zmieniona uchwałą Nr CCXLIX/4466/2021 z dnia 30 marca 2021 r.

Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”, stanowiący załącznik do uchwały Nr CCXLI/4375/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” zmieniona uchwałą Nr CCXLIX/4466/2021 z dnia 30 marca 2021 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone:

  • z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniach od 9 kwietnia 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie www.umwl.bip.lubelskie.pl, z informacją o rozpoczęciu konsultacji i możliwości zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ked@lubelskie.pl oraz na stronie internetowej www.lubelskie.pl.

W w/w terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego.

  • z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w terminie wynikającym z art. 41a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 22 marca 2021 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”(w załączeniu opinia).

do-pobraniaDO POBRANIA

Opinia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego