Sprawozdanie z przebiegu konsultacji i uzgodnień projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie

 1. Podstawa prawna konsultacji i uzgodnień.

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.);
 • Uchwała Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124 poz. 2157 z późn. zm.);
 • 44a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 2, z późn. zm.);
 • 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 263, z późn.zm.);
 • 30 ust. 6a ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);
 • Uchwała Nr CLI/2908/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia, skierowania do uzgodnień oraz przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie.
 1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie, stanowiący załącznik do uchwały Nr CLI/2908/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 czerwca 2020 r.

 1. Konsultacje zostały przeprowadzone:

 • z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego od dnia 12 czerwca 2020 r. do dnia 18 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na stronie www.umwl.bip.lubelskie.pl z informacją o rozpoczęciu konsultacji i możliwości zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ked@lubelskie.pl.

W terminie od dnia 12 czerwca 2020 r. do dnia 18 czerwca 2020 r. nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego.

 • z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w terminie wynikającym z art. 41a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – opinia pozytywna z dnia 24 czerwca 2020 roku,
 • z Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego – opinia pozytywna – uchwała nr 8/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. przekazana drogą e-mail.
 1. Niżej wymienione związki zawodowe uzgodniły projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego, określonej w pkt 2:

 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”- uzgodnił projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego określonej w pkt 2 – pismo znak L.dz.: 47/20 z dnia 17 czerwca 2020 r.;
 • OPZZ/Związek Nauczycielstwa Polskiego – uzgodnił projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego określonej w pkt 2 – pismo znak 076–0/4/06/JM/2020
  z dnia 18.06.2020 r.;
 • Forum Związków Zawodowych – uzgodnił projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego określonej w pkt 2 – pismo znak LZW FZZ – 147.6.2020  z dnia 17 czerwca 2020 r.