Pierwszy konkurs grantowy – Aktywni Obywatele

Informujemy, że wystartował pierwszy konkurs grantowy w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Operatorem Programu jest konsorcjum organizacji: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Kwota przeznaczona na granty w pierwszym konkursie wynosi 11 955 000 EUR. Minimalna kwota grantu to 23 001 EUR, maksymalna kwota grantu: 84 000 EUR, czas realizacji projektu wynosi od12 do 24 miesięcy, wkład własny jest nieobowiązkowy.

Wnioskodawcami mogą być:

  • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki non-profit;
  • koła gospodyń wiejskich;
  • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Termin składania wniosków: do 17 maja 2021 do godziny 12.00.

Obszary wsparcia:

1. Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci): kwota 2 850 000 euro,

2. Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu: kwota 2 950 000 euro,

3. Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska): kwota 4 155 000 euro,

4. Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3): kwota 2 000 000 euro.

Do składania wniosków zaproszone są organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie na rozwój swojej organizacji. Tutaj znajdą Państwo Więcej informacji o naborze.