Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Anthill złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Weekend z Kazimierskimi Organami, które realizowane będzie od dnia 14 czerwca 2021 r. do dnia 11 września 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 3.000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Anthill spełnia warunki określone w art. 19a, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Zarząd Województwa Lubelskiego w myśl art. 19a, ust. 3 informuje, że do dnia 4 maja 2021 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Anthill.

Oferta została zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Do pobrania:

Oferta – Stowarzyszenie Anthill