Na podstawie Uchwały  Nr CCV/3758/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie, stanowiący załącznik do Uchwały Nr CCV/3758/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie.

2. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1057), których przedmiotem działalności statutowej są zdania związane z kulturą.
3. Warunki udziału w konsultacjach

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  • nazwa i adres organizacji/podmiotu
  • numer KRS,
  • nazwisko i imię osoby zgładzającej uwagi organizacji w konsultacjach, uprawnionej do reprezentowania organizacji.

4. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

 Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone w terminie od dnia 23 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.
5. Forma  przeprowadzenia konsultacji

 Uwagi i opinie należy kierować na adres e-mail: joanna.janczak@lubelskie.pl. W tytule e-maila proszę zawrzeć zwrot: „Opinia/uwaga do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie”.

6. Adres do pobrania konsultowanego projektu

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie. 

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury  w Lublinie. 

Statut

Uzasadnienie

7. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiegow Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

tel. 81 44 16 720 lub 81 44 16 705; e-mail: ked@lubelskie.pl