Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 2 marca 2022 r. w uchwale Nr CCCXLI/5953/2022 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 4 marca 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.

do-pobraniaDO POBRANIA

W celu zawarcia umowy prosimy o przygotowanie i przedłożenie:

  • oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innego aktu regulującego status prawny podmiotu,
  • imion i nazwisk osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
  • zaktualizowanej oferty realizacji zadania publicznego – w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana,
  • numeru rachunku bankowego.