Na podstawie uchwały Nr CXXXI/2630/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr CXXXI/2630/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone:

  1. w przypadku Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu uchwały;
  2. w przypadku organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego – w terminie od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 21 kwietnia 2020 r.

3. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których przedmiotem działalności statutowej są zadania związane z nauką, szkolnictwem wyższym, edukacją, oświatą i wychowaniem.

4. Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  • nazwa i adres organizacji/podmiotu;
  • nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi organizacji w konsultacjach, uprawnionej do reprezentowania organizacji.
  • numer KRS.

5. Forma przeprowadzenia konsultacji.

Uwagi i opinie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego należy kierować na adres e-mail: ked@lubelskie.pl. W tytule e-maila prosimy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”.

6. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
ulica Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
telefon (81) 44 16 709 lub (81) 44 16 713 lub (81) 44 16 716, fax (81) 44 16 704

7. Pliki do pobrania

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

Załącznik nr 1 do uchwały – Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę Nr VI/125/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 3970)

Załącznik nr 2 do uchwały – Formularz konsultacyjny