Projekt konsolidacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie był przedmiotem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obrady otworzyła Mirosława Gałan – Wiceprzewodnicząca WRDS WL, a spotkanie poprowadził Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski – Przewodniczący Rady. 26 listopada…

czytaj więcej

Przyjęciem Stanowiska Nr 2/2021 w sprawie proponowanych zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw – projekt zmian z 27 lipca 2021 r. zakończyły się obrady Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL. W trakcie dyskusji odniesiono się do zapisów zawartych w projekcie oraz nowej koncepcji zmian. Obrady otworzył i poprowadził…

czytaj więcej

W dniu 28.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL podczas którego został zaprezentowany projekt konsolidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie. Obecni na spotkaniu Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie Piotr Matej oraz…

czytaj więcej

Stały Zespół Roboczy ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL przeanalizował koncepcję połączenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. W obradach, które odbyły się 8 października 2021 r. pod przewodnictwem Marka Chmielewskiego (NSZZ „Solidarność”) uczestniczyli dyrektorzy podmiotów podlegających połączeniu: Dyrektor Wojewódzkiego…

czytaj więcej

Posiedzenie plenarne WRDS WL w dniu 28 września 2021 r. ze względu na postępującą sytuację pandemiczną przybrało formę hybrydową. Podczas spotkania gremium posumowało przeprowadzone w siedmiu stałych zespołach roboczych WRDS WL konsultacje projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. Przewodniczący stałych zespołów roboczych WRDS WL omówili przebieg posiedzeń zespołów oraz przedstawili…

czytaj więcej

Przyjęciem pozytywnej opinii do projektu Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 zakończyły się obrady Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL. W trakcie dyskusji poruszono najważniejsze kwestie w zakresie funduszy adresowanych do sektora infrastruktury i transportu. Obrady otworzył i poprowadził Pan Marek Kołodziejczyk Przewodniczący Zespołu. W dniu 24 września 2021 r. o godz.…

czytaj więcej

W dniu 23 września 2021 r. o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Głównym tematem spotkania było wypracowanie opinii do programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w dziedzinie polityki społecznej i ochrony zdrowia.  Obradom przewodniczył Pan Marek Chmielewski. Głównym celem obrad Stałego Zespołu…

czytaj więcej

Stały Zespół Roboczy ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości spotkał się 21 września 2021 r. w celu wypracowania opinii na temat programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Podczas posiedzenia poruszono tematykę z szerokiego zakresu gospodarki i przedsiębiorczości, który zajmuje dominującą część całego projektu. Posiedzenie poprowadził Przewodniczący zespołu Pan Andrzej Ryl. Uczestnicy posiedzenia większość czasu poświęcili…

czytaj więcej

Priorytet Lepsza Edukacja z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 był tematem posiedzenia SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, które odbyło się 17 września 2021 r. w formie zdalnej. Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący zespołu Pan Marcin Gołębiowski. Uczestnicy spotkania byli szczególnie zainteresowani możliwościami wsparcia dla nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji metodycznych oraz atrakcyjnych i…

czytaj więcej

Kolejnym zespołem opiniującym program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 był SZR ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych, którego posiedzenie odbyło 17 września 2021 r. w formie zdalnej. Posiedzenie poprowadził Przewodniczący zespołu, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Pan Andrzej Pruszkowski. Podczas posiedzenia skupiono uwagę głównie na celach szczegółowych odnoszących się do części projektu…

czytaj więcej

Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 był głównym panelem dyskusji Stałego Zespołu Roboczego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich WRDS WL. Obrady otworzyła i poprowadziła Pani Magdalena Zabłocka Przewodnicząca Zespołu. W dniu 16 września 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie SZR ds.…

czytaj więcej

Wydaniem pozytywnej opinii zakończyło się posiedzenie SZR ds. Funduszy Europejskich WRDS WL, które odbyło się 15 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Posiedzenie poprowadził Przewodniczący zespołu Pan Andrzej Kurowski. Członkowie Stałego Zespołu Roboczego wysłuchali prezentacji przedstawionej przez Panią Ewę Pachowską – Kurzepę, Kierownika Oddziału Programowania Departamentu Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego UMWL, Pana…

czytaj więcej