Projekt ENES-CE wystartował!

We Włoszech odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu ENES-CE: Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing „local energy strategies in Central Europe”, realizowanego przez Województwo Lubelskie jako partnera,  w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

W pierwszym dniu spotkania dokonano przeglądu działań projektowych, zaprezentowanych przez partnera wiodącego projektu Gminę Forli.  Następnie przedstawiciele każdej instytucji partnerskiej zapoznali uczestników spotkania z ze  stanem wdrożenia SEAP i przyjęcia SECAP (Planu działania na rzecz zrównoważonej energii/ i klimatu).

Podczas spotkania omówiona została strategia komunikacji w projekcie oraz działania w zakresie komunikacji i dyseminacji. Goszczący na spotkaniu przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Europa Środkowa – pan Matija Vajdic zapoznał uczestników spotkania z ramami prawnymi realizacji projektów, zagadnieniami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków oraz sporządzania raportów finansowych i merytorycznych.

W drugim dniu spotkania omówione zostały trzy pakiety zadaniowe, które mają na celu angażowanie lokalne społeczności w planowanie energetyczne. Omówiono dotychczas używane formy konsultacji z mieszkańcami oraz możliwości stworzenia pakietu narzędzi angażujących obywateli w planowanie energetyczne. Otwarta dyskusja była okazją do przedstawienia dotychczasowych doświadczeń partnerów uczestniczących w projekcie, które można będzie wykorzystać także w przyszłości.

Przed nami analiza status quo planu SEAP/PGN, a na grudzień 2019 zaplanowano pierwsze spotkania z mieszkańcami /m.in. warsztaty w Gminie Niemce, podczas których zastosowane zostaną wypracowane narzędzia do zaangażowania obywateli, NGO, firm i decydentów z terenu gminy w przegląd istniejącego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Niemce oraz do dalszych etapów planowania energetycznego w gminie. 

Jak podkreślił niemiecki partner projektu podstawą w inicjatywach związanych z OZE jest zaangażowanie i zaufanie obywateli oraz należy pamiętać,  że uświadamianie to proces i dlatego ważna jest cykliczność spotkań.