Schemat Wsparcia Ukraińskich Naukowców ogłoszony!

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, operator programu „Badania Stosowane”, ogłosił Schemat Wsparcia Ukraińskich Naukowców w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie niezwłocznego i efektywnego wsparcia ukraińskim naukowcom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Uproszczony mechanizm wspierający umożliwi ukraińskim naukowcom dołączenie do polsko-norweskich zespołów projektowych oraz kontynuację działalności naukowej. Tym samym ma przyczynić się do wspierania rozwoju kapitału ludzkiego oraz rozwoju współpracy z ukraińską społecznością akademicką, zwiększając udział Ukrainy w europejskich sieciach badawczych i programach B+R+I.

Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia w jednym Działaniu jednego ukraińskiego naukowca dotkniętego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: przebywającego w Polsce, który przybył do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.; lub przebywającego w Ukrainie, ale kontynuowanie jego działalności naukowej lub pracy w zakresie badań i rozwoju (B+R) jest uniemożliwione.

Działanie (opisane w Formularzu realizacji Działania) ma na celu wsparcie ukraińskich naukowców, którzy posiadają, co najmniej stopień magistra (Магістр) lub stopień specjalisty (Спеціаліст) uzyskany w Ukrainie lub inny równorzędny stopień uzyskany poza Ukrainą.

Termin składania Formularzy upływa 25 lipca 2022 roku, godz. 11:00.

Scheme: Support for Ukrainian researchers under Bilateral Fund of ‘Applied Research’ Programme wspiera młodych naukowców. W związku z powyższym o kolejności przydzielania środków na Działania zadecyduje data uzyskania tytułu magistra lub specjalisty w Ukrainie (lub innego równorzędnego stopnia uzyskanego poza Ukrainą) badacza tj. w kolejności od najpóźniej uzyskanego tytułu do najwcześniejszej daty uzyskania tytułu.

Każdy uprawniony podmiot  może złożyć maksymalnie jeden Formularz realizacji Działania na każdy finansowany projekt w konkursach POLNOR, POLNOR CCS i IdeaLab.

Budżet przeznaczony na finansowanie działań w ramach Schematu Wsparcia Ukraińskich Naukowców wynosi aktualnie 380 000 euro.
Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę.

Pierwsza ocena i selekcja wniosków nastąpi miesiąc po uruchomieniu Schematu Wsparcia Ukraińskich Naukowców. Proces naboru będzie powtarzany co miesiąc, aż do wyczerpania budżetu.

Szczegóły programu Schemat Wsparcia Ukraińskich Naukowców na stronie organizatora.