Ruszył drugi nabór wniosków w Programie PL-BY-UA 2014-2020!

Ruszył drugi nabór wniosków w Programie PL-BY-UA 2014-2020! Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został otwarty 1 sierpnia 2018 r.

Nabór jest otwarty wyłącznie dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu priorytetach:

 1. Promocja kultury lokalnej i historii
 2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Drugi nabór dedykowany jest mikroprojektom (projektom z małym budżetem) realizowanym w regionach objętych Programem. Mikroprojekty obejmują głównie działania nieinwestycyjne, promujące współpracę, nawiązywanie nowych transgranicznych kontaktów i budowanie sąsiedzkich relacji, wymianę doświadczeń, a także inicjatywy społeczne związane z lokalną kulturą i historią oraz dziedzictwem naturalnym.

Przedmiotem wsparcia Programu będą wydarzenia związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, promocją historii i dziedzictwa naturalnego oraz wszelkie podobnego typu wydarzenia, promujące współpracę transgraniczną, kultywowanie i szerzenie wspólnych tradycji obszaru przygranicznego, współpraca szkół i szkół wyższych, instytucji pozarządowych związanych z turystyką i kulturą po obu/trzech stronach granicy. Celem mikroprojektów jest także promowanie mniejszości kulturowych i różnorodności kultur oraz rozwój lokalnych społeczności.

 Obszar Programu obejmuje poniższe regiony:

 • w Polsce – podregiony: krośnieński, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski, chełmsko-zamojski, puławski, lubelski, bialski, ostrołęcko-siedlecki, łomżyński, białostocki, suwalski;
 • na Białorusi – obwody: grodzieński, brzeski, miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski;
 • na Ukrainie – obwody: lwowski, wołyński, zakarpacki, rówieński, tarnopolski, iwano-frankowski.

 Poziom dofinansowania:

Pula pieniędzy dostępna dla tego naboru to 5,2 miliona euro. Wnioskowana kwota grantu dla jednego mikroprojektu musi mieścić się w przedziale pomiędzy 20 000 a 60 000 euro. Do złożenia projektów zapraszamy organizacje non-profit (jednostki budżetowe, samorządy, NGO, itp.). Termin na złożenie wniosków aplikacyjnych upływa 31 października 2018 r. (włączając ten dzień, przy czym wnioski składane osobiście do biura Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Warszawie muszą zostać dostarczone do godziny 15.00 czasu lokalnego). Przewidywany czas wyboru projektów to połowa 2019 roku.

Wymogi dla mikroprojektów:

Wszystkie szczegóły dotyczące tego naboru można znaleźć w Podręczniku Programu dla Drugiego Naboru Wniosków (Projekty z małym budżetem), który wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania  TUTAJ.

Wnioski aplikacyjne będą musiały być przygotowane przy użyciu aplikacji, która zostanie wkrótce umieszczona na stronie internetowej Programu. Przed przygotowaniem Wniosku Aplikacyjnego proszę uważnie przeczytać wszystkie dokumenty. Przypominamy, że obowiązująca i wiążąca jest ich angielska wersja, ale dla celów informacyjnych na naszej stronie internetowej dostępne są również robocze tłumaczenia na języki narodowe.

Wsparcie dla Wnioskodawców:

Strona internetowa Programu:

 • instrukcja wypełniania Wniosku Aplikacyjnego,
 • robocze tłumaczenia dokumentów z pakietu aplikacyjnego (polska, rosyjska i ukraińska wersja językowa),
 • sekcja poświęcona najczęściej zadawanym pytaniom (FAQ),

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości:

 • Potencjalni Beneficjenci mogą uzyskać pisemną odpowiedź na zapytanie dotyczące wymogów naboru – wystarczy wysłać wiadomość na adres pbu@pbu2020.eu . Przynajmniej raz w tygodniu wybrana grupa ekspertów Programu będzie udzielać odpowiedzi na nadesłane pytania.

Szkolenia i konsultacje indywidualne:

 • Seria szkoleń w trzech krajach odbędzie się między 11 a 28 września. Wkrótce otworzymy rejestrację na szkolenia.
 • Indywidualne konsultacje dla Wnioskodawców dotyczące pomysłu na projekt i kompozycji partnerstwa są przewidziane w październiku. Szczegóły rejestracji ogłosimy we wrześniu.
 • Pierwsze Forum Poszukiwania Partnerów odbyło się w Lublinie 25-26 lipca. Drugie zorganizowane będzie w Brześciu 21-22 sierpnia.