Plan działań projektu BRIDGES w trakcie wdrażania

Projekt współpracy międzyregionalnej BRIDGES znajduje się obecnie w drugiej fazie realizacji, w której monitorujemy wdrażanie Planu Działań. Ostateczny kształt „Planu działań dla Województwa Lubelskiego”, wypracowanego w efekcie trwającej już ponad 3 lata współpracy z partnerami projektu i interesariuszami z regionu, został zatwierdzony przez Program Interreg Europa w sierpniu br.

Celem Planu działań jest usprawnienie współpracy firm i sektora B+R dla stworzenia wartościowych, dobrze opracowanych projektów. Do głównych zaplanowanych działań należą:

  • umożliwienie firmom nawiązania kontaktów z odpowiednimi ekspertami dzięki współpracy z centrami transferu wiedzy lubelskich uczelni,
  •  udzielenie  firmom informacji na temat możliwych źródeł finansowania z funduszy strukturalnych na poziomie krajowym (we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) i regionalnym, a także
  • stworzenie dogodnych warunków dla firm, które chcą przedstawić propozycje swoich projektów do RPO WL – Działanie 1.2. Badania celowe oraz 1.5. Bon na innowacje.

Dotychczas odbyły się spotkania informacyjne dla przedsiębiorców z udziałem przedstawicieli oraz NCBiR oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na temat organizowanych konkursów na poziomie  regionalnym i krajowym. Spotkania były również okazją dla przedsiębiorców do indywidualnych rozmów i konsultacji z przedstawicielami centrów transferu wiedzy  lubelskich uczelni.

Efektem dyskusji z regionalnymi interesariuszami i przedsiębiorcami było wprowadzenie zmian w Działaniu 1.5. RPO WL Bon na innowacje, które polegały na:

  • dostosowaniu ram czasowych kolejnych konkursów do potrzeb przedsiębiorców, biorących udział w ścieżce zaplanowanej w ramach Planu Działań,
  • zwiększenie minimalnej kwoty wsparcia z EFRR z 100 000 PLN do 300 000 PLN,
  • zniesienie kryterium, które ograniczało okres trwania projektu do max. 6 miesięcy. Obecnie okres trwania projektu jest zgodny z zasadą N+3.

Jesienią 2020 r. w Lublinie odbędzie się konferencja zamykająca realizację projektu, na którą zaprosimy interesariuszy z regionów partnerskich, ekspertów krajowych i europejskich w celu podsumowania wdrożonych działań i wpływu projektu na polityki regionalne.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem!

do-pobraniaDO POBRANIA

Plan Działań dla Województwa Lubelskiego (wersja w języku angielskim)