Otwarty nabór wniosków dla obszaru tematycznego „Azyl i Migracja” ogłoszony!

Departament Funduszy Europejskich MSWiA – Operator Programu oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA ogłaszają otwarty nabór wniosków w ramach Programu „SPRAWY WEWNĘTRZNE” dla obszaru tematycznego nr 18 „Azyl i Migracja” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Nabór ma na celu zapewnienie funkcjonowania krajowych systemów zarządzania azylem i migracją oraz zapewnienie prawa do ubiegania się o azyl, m.in. poprzez:

· wsparcie dla krajowych systemów zarządzania azylem i migracją, w tym dobrowolnymi powrotami;

· usługi wspierające osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy w korzystaniu z praw podstawowych (pomoc psychologiczna i prawna, udzielanie kompleksowych informacji migrantom i osobom ubiegającym się o azyl);

· działania w obszarze dobrowolnych powrotów, w tym przede wszystkim szkolenia, warsztaty w tym zakresie dla funkcjonariuszy oraz dla pracowników mających bezpośredni kontakt z migrantami;

· pomoc dla małoletnich bez opieki i innych grup o specjalnych potrzebach.

Kwalifikowani wnioskodawcy:

· podmioty publiczne, tj. instytucje z sektora finansów publicznych (zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.),

· organizacje pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne w Polsce, działające w obszarze azylu i migracji oraz

· organizacje międzynarodowe lub ich organy lub agencje działające w dziedzinie azylu i migracji.

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru 3 172 000 euro – 13 774 727,20 PLN

Finansowanie projektów

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000 euro, a maksymalna 1 500 000 euro.

Poziom dofinansowania

· Poziom dofinansowania dla beneficjentów będących podmiotami publicznymi wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

· Poziom dofinansowania dla beneficjentów będących organizacjami pozarządowymi lub organizacjami międzynarodowymi wynosi do 90% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków 14 sierpnia 2020 r.

Uwaga!

Operator Programu nie będzie przedłużał ww. terminu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Operatora Programu.