Otwarte nabory wniosków w ramach Programu „Sprawiedliwość”

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości, Operator Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, ogłosił otwarty nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Grantów 1 w obszarze programowym Przeciwdziałanie przemocy i przemocy ze względu na płeć.

Celem konkursu jest przetestowanie rozwiązań prowadzących do poprawy wczesnej profilaktyki przemocy domowej – powstrzymania przemocy przed jej wystąpieniem, poprzez działania uwzględniające różne czynniki ryzyka związane z przemocą domową.

Projekty mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy domowej, a tym samym do zmniejszenia występowania przemocy domowej. Głównym celem projektów jest wdrożenie i przetestowanie usług realizowanych na etapie wczesnej profilaktyki przemocy domowej. Istotnym aspektem projektów powinno być wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami, które działają w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, w tym współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak również zaangażowanie do współpracy instytucji, które dotychczas nie były aktywne w tym obszarze, ale pełnią istotną rolę w danej społeczności lokalnej. W celu realizacji kompleksowych
i skutecznych usług stworzony zostanie system koordynacji/integracji usług w ramach tzw. Centrów dla Rodzin. „Centrum dla Rodzin” to ogólny termin używany do określenia instytucji lub sieci współpracy, lub ram organizacyjnych bądź strategii, których celem jest wzmocnienie systemu zapobiegania przemocy domowej na poziomie społeczności lokalnej. Beneficjenci określą charakter Centrum dla Rodzin.

Całkowita alokacja dostępna w ramach naboru wynosi: 2 000 000 EUR.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu w wysokości od 5 000 EUR do 400 000 EUR. Poziom dofinansowania projektów wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjentami mogą być jednostki samorządu szczebla gminnego.

Dodatkowo punktowane będą projekty: 

– realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi;

 − realizowane w partnerstwie z podmiotem z Norwegii, przyczyniające się do rozwoju współpracy bilateralnej, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy instytucjami z Polski i Norwegii.

 Informacje dot. programu „Sprawiedliwość” znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. (link otwiera się w nowym oknie)

Fundusz Małych Grantów 2

Ponadto, ogłoszony został  otwarty nabór wniosków – Fundusz Małych Grantów 2 – Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach naboru dofinansowane zostaną projekty mające na celu rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

            Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych stanowi istotny problem społeczny, który jest szeroko rozpowszechniony. W kontekście zachodzących procesów demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa, przewidywać należy, że skala tego zjawiska będzie się zwiększać. Osoby starsze
i niepełnosprawne stanowią grupę szczególnie narażoną na różne formy przemocy.

Działania realizowane w ramach projektów na poziomie lokalnym będą poddane ewaluacji, a dobre praktyki zostaną wykorzystane przy opracowywaniu modelu profilaktyki i wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych w ramach Projektu Predefiniowanego nr 3 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, którego Beneficjentem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Uprawnionymi beneficjentami mogą być jednostki samorządu gminnego.

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wynosi 1 800 000 EUR.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu w wysokości od 5 000 EUR do 75 000 EUR. Poziom dofinansowania projektów wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Pytania dotyczące naboru mogą Państwo zgłaszać na adres poczty elektronicznej: konkurs2@ms.gov.pl nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie do 8 sierpnia 2022 r. do godz. 23.59.

Informacje o naborze do Funduszu Małych Grantów 2 znajdą Państwo  na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. (link otwiera się w nowym oknie)