Partnerzy projektu BRIDGES dyskutowali w Monachium

W dniu 29 maja 2018 r. w Monachium odbyło się siódme międzyregionalne spotkanie partnerów projektu BRIDGES.

Głównym tematem spotkania było omówienie studiów wykonalności, które zostały już opracowane, bądź są w trakcie opracowywania przez regiony partnerskie, uczestniczące w projekcie. Przedstawiciele każdego z regionów w swoich  prezentacjach przedstawili główne założenia studiów wykonalności oraz w jaki sposób wyniki i konkluzje w nich zawarte będą przełożone na grunt „planów działań”.

Studium wykonalności Województwa Lubelskiego zostanie opracowany do końca lipca 2018 r. i będzie stanowił raport z badania poziomu gotowości przedsiębiorstw działających na terenie województwa lubelskiego do zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Do przeprowadzenia badania wykorzystane zostanie narzędzie  AGRO-START Auto-Diagnostic Tool, wskazane jako dobra praktyka w projekcie. W/w raport zawierał będzie wyniki przeprowadzonych wywiadów oraz rekomendacje stwierdzające ocenę poziomu gotowości przedsiębiorstwa  do wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz  zainteresowania współpracą nad projektem innowacyjnym. Wyniki badania będą podstawą do opracowania planu działań dla Województwa Lubelskiego, który będzie końcowym rezultatem prac w projekcie w fazie pierwszej.

We wrześniu br. w Helsinkach odbędzie tzw. „external peer review” z udziałem ekspertów z Joint Reserach Center oraz interesariuszy z regionów partnerskich. Celem  warsztatów będzie analiza opracowanych planów działań oraz dyskusja nad realizacją założeń projektu.

Druga faza realizacji projektu, która rozpocznie się w kwietniu 2019 r. będzie poświęcona monitorowaniu wdrażania planu działań.