Powierzchnia: 20 144 km2
Ludność: 1 040 355 (1 czerwca 2013)
Stolica: Łuck (214 813 mieszkańców)

Obwód Wołyński jest położony w północno-zachodniej części Ukrainy, graniczy z Polską (Województwo Lubelskie – powiat włodawski, chełmski), Białorusią oraz obwodami lwowskim i rówieńskim i brzeskim.

Terytorium Obwodu Wołyńskiego jest bardzo słabo zaludnione (51,5 osoby na km2), 50,4% ludności zamieszkuje miasta. 96% ludności regionu stanowią Ukraińcy, pozostali to głównie: Rosjanie, Polacy, Białorusini, Czesi oraz Żydzi.

Największym miastem regionu i stolicą obwodu jest Łuck. Początki tego miasta datuje się na rok 1085. Łuck stanowi centrum rozwoju kultury oraz międzynarodowych szlaków handlowych. Do największych zabytków stolicy obwodu wołyńskiego należą fragmenty Zamku Górnego – mury obronne z 3 basztami (XIII-XIV, XVI w.), tzw. Dom Szlachecki (XVIII w.) i tzw. Dom Biskupi (XVIII w.), fragmenty Zamku Dolnego z Basztą Czartoryskich (XIV-XV w.).

Pozostałe większe miasta to Kowel, Włodzimierz Wołyński, Nowowołyńsk. W ramach obwodu funkcjonuje 16 rejonów oraz około 1 tys. wsi.

Wiodącymi gałęziami gospodarki regionu wołyńskiego są sektory przemysłowy i rolniczy. Zatrudnienie w przemyśle wynosi 25,1%, rolnictwie 35,3 %, handlu 26,2%, budownictwie 3,6%.  Przemysł wydobywczy stanowi jedynie 2%, a przetwórczy 86%.

Obwód Wołyński zajmuje 21 miejsce (spośród 24) na Ukrainie pod względem rozwoju gospodarczego w wartościach bezwzględnych.  Jest to obwód, w którym dominuje gospodarka rolnicza (uprawy zbóż, buraków cukrowych i ziemniaków, hodowla bydła, trzody chlewnej, fermy drobiu).

Krajobraz naturalny to pojezierza i niziny płaskie (w części położonej na Nizinie Poleskiej) oraz wyżyny o łagodnej pagórkowatej rzeźbie (w części położonej na Wyżynie Wołyńsko-Podolskiej). Dużą część terytorium obwodu zajmują lasy (iglaste i mieszane) oraz tereny podmokłe i bagna. Przyroda Wołynia jest w dużej mierze zachowana w stanie dzikim, głównie ze względu na małą przydatność gospodarczą terenów bagiennych i puszcz.

 

http://www.lutsk.ua/

http://www.voladm.gov.ua

GALERIA