W dniu 25 listopada 2020 r. odbył się warsztat online zainicjowany przez Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej oraz Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury (Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture), będący częścią projektu „HIGHER EDUCATION FOR SMART SPECIALISATION”.

Warsztat zgromadził przedstawicieli podmiotów regionalnych i krajowych objętych wsparciem w ramach projektu (administracja, agencje wykonawcze, jednostki naukowo-badawcze, eksperci). Jego głównym celem było pokazanie, w jaki sposób partnerstwa pomiędzy władzami regionalnymi, a uczelniami mogą zrewidować i wzmocnić Strategię Inteligentnych Specjalizacji (Smart Specialisation Strategy – S3). Uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami w ramach własnych studium przypadków HESS, otrzymując tym samym informacje zwrotne od innych zaangażowanych podmiotów.

Warsztaty odnoszące się do studiów przypadków ukierunkowane były na dwa obszary tematyczne: przyciąganie i zatrzymywanie talentów w regionie oraz zarządzanie RIS3.

Głównym założeniem projektu HESS było zwiększenie udziału instytucji szkolnictwa wyższego w kształtowaniu polityki inteligentnych specjalizacji poprzez zbadanie, w jaki sposób można budować zdolności instytucjonalne regionów wzmacniając rolę uczelni w „poczwórnej helisie”.