Dnia 8 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CVI/2208/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 13 stycznia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. W załączeniu: Uchwała Zarządu  załącznik do Uchwały –…

Czytaj więcej

Dnia 8 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CVI/2207/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 13 stycznia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. W załączeniu: Uchwała Zarządu Uchwała 2020 wybór ofert powierzenie…

Czytaj więcej

Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmian statutów podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego – uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność…

Czytaj więcej

Zasady przyznawania Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego reguluje uchwała Nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim. Treść ww. uchwały wraz z formularzem wniosku i formularzem oświadczenia dostępna jest na stronie internetowej https://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-pokaz?spr=518828.             W okresie od 14 do…

Czytaj więcej

Departament Kultury Edukacji i Dziedzictwa Narodowego informuje o możliwości ubiegania się w 2020 roku o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych, zwłaszcza ludzi młodych, jak również wsparcie osób zajmujących się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.…

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych w roku 2020 za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2019 zostanie przeprowadzony w terminie: od dnia 1 do dnia 31 stycznia 2020 r. Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w…

Czytaj więcej

Lista kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 roku L.p. Nazwisko Imię Organizacja pozarządowa Obszar specjalizacji* 1 2 3 4 5 6 1. Nakonieczny Piotr Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” X X X X X X * Obszary specjalizacji: Pomoc społeczna, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania…

Czytaj więcej

Departament Promocji, Sportu i Turystyki zaprasza do zapoznania się z Uchwałą Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dziennik Urzędowy…

Czytaj więcej

Ministerstwo Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, ogłosiło I nabór wniosków na dofinansowanie Projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na kwotę 150 000 euro. Celem naboru jest dofinansowanie projektów/przedsięwzięć mających na celu nawiązywanie i/lub wzmacnianie kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami…

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania w 2020 r. Termin składania ofert upływa 2 stycznia 2020 r.  Dnia 11 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XCIX/2072/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury…

Czytaj więcej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA jako Operator Programu „Sprawy Wewnętrzne” ogłosiły konkurs na dofinansowanie projektów w obszarze tematycznym 20  „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”. Łączna kwota do rozdysponowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, to 4 701 069 euro. O wsparcie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021…

Czytaj więcej

W roku szkolnym 2019/2020 Województwo Lubelskie realizuje dwa programy stypendialne: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020″ oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Celem programów jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim. Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020 Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w latach 2019-2020 w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja,…

Czytaj więcej