Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia w 2021 r. Termin składania ofert upływa 8 stycznia 2021 r. o godzinie 15:30:00. Dnia 15 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCXIV/3949/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania…

Czytaj więcej

Informujemy, że Związek Miast Polskich (ZMP) organizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) kolejne seminarium on-line z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”– pt.:„Samoocena rozwoju instytucjonalnego JST (szczebel lokalny) – narzędzie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)”.  Seminarium odbędzie się 17 grudnia br. (czwartek) w godz. 10.00-13.15 na platformie ZOOM.     Podczas…

Czytaj więcej

Informujemy, że 11 grudnia br. odbędzie się webinarium dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w trwającym naborze koncepcji projektowych na budowę instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.  Webinarium odbędzie się na platformie Zoom, od godz. 10.00.  Zaproszenie wraz ze szczegółowymi…

Czytaj więcej

Departament Promocji, Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych w roku 2021 za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2020 zostanie przeprowadzony w terminie: od dnia 1 do dnia 31 stycznia 2021 r. Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/717/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącej ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”. Podstawa prawna konsultacji. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668); ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/316/04 Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącej ustanowienia insygniów i symboli samorządowych Województwa Lubelskiego, zasad używania i stosowania. Podstawa prawna konsultacji. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668); ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku…

Czytaj więcej

Informujemy, że od 7 grudnia br. ruszy konkurs ZesPOLeni – jest to konkurs edukacyjny, którego celem jest zaangażowanie młodzieży do poszukiwania obszarów i wątków, które świadczą o pozytywnym wpływie Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Terminem końcowym nadsyłania prac będzie 28.02.2021 r. Konkurs…

Czytaj więcej

Eksperci tematyczni platformy learningowej programu Interreg Europa zapraszają praktyków zaangażowanych we wdrażanie polityk krajowych, lokalnych i regionalnych do korzystania z bezpłatnego wsparcia merytorycznego. Oferta obejmuje tzw. policy helpdesk oraz wzajemne oceny (peer reviews). Policy helpdesk Policy helpdesk polega na świadczeniu pisemnej pomocy doradczej na temat polityk realizowanych w wybranych obszarach. Eksperci udzielają wskazówek z zakresu badań…

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Operator Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) – zaprasza na seminarium online dla instytucji z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, poświęcone nawiązaniu i zacieśnieniu współpracy bilateralnej w obszarze edukacji. Odbędzie się ono 8-10 grudnia br. na platformie Zoom, w godz. 12-15:30 i będzie prowadzone w języku angielskim. Prosimy…

Czytaj więcej

Informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działające jako Operator Programu KULTURA, ogłasza nabór wniosków w ramach działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”. Nabór potrwa do 22 stycznia 2021 roku. Celem działania jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami oraz…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Pisarzy Polskich złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Publikacja książki H. Świdy-Szaciłowskiej „Wiersze i opowiadania”, które realizowane będzie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2020 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 8.000,00 zł. Zgodnie z art.…

Czytaj więcej

Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego informuje o konsultacjach nowego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Podstawę do doprecyzowania zapisów obecnego projektu uchwały stanowią uwagi i opinie wniesione w trakcie procesu opiniowania i konsultacji odbywających się…

Czytaj więcej