Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 2 marca 2022 r. w uchwale Nr CCCXLI/5953/2022 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 4 marca 2022 r. do 19 grudnia 2022 r. DO POBRANIA Uchwała Nr CCCXLI/5953/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 marca 2022 r.…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 18 lutego 2022 r. w uchwale Nr CCCXXXVIII/5925/2022 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 4 marca 2022 r. do 19 grudnia 2022 r. DO POBRANIA Uchwała Nr CCCXXXVIII/5925/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 lutego 2022 r.…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego przystąpił do opracowywania dwóch dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska w regionie. Są to „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2028” (PGO) wraz z Planem inwestycyjnym oraz „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego 2023-2032”. Mają one zweryfikować stan realizacji dotychczasowych działań oraz zastąpić obowiązujące do tej pory akty. Celem…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.), poinformował w dniu dzisiejszym o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania…

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania  turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku. Termin składania ofert rozpoczyna się w dniu 24 stycznia 2022 r i upływa dnia 15 lutego 2022 r. o godzinie 15:30. Dnia 18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCCXXX/5792/2022 ogłosił otwarty konkurs ofert…

czytaj więcej

Departament Promocji, Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych w roku 2022 za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2021 zostanie przeprowadzony w terminie: od dnia 1 do dnia 31 stycznia 2022 r. Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada…

czytaj więcej

„KONKURS – SPORT 2022” – otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. Termin składania ofert upływa 21 stycznia 2022 r. o godzinie 15:30:00. Dnia 28 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCCXXIII/5719/2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konsultacje projektu „Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku)” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiot konsultacji Projekt „Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku)” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Termin konsultacji Konsultacje będą prowadzone od…

czytaj więcej

Dwudziestego grudnia 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałą Nr XXXII/487/2021 Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla dróg: DK12 i DW844, przebiegających przez teren miasta Chełm. Jego celem jest określenie niezbędnych priorytetów i wskazanie działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenie poziomu hałasu dla wszystkich obszarów miasta Chełm, w których obrębie…

czytaj więcej

21 listopada br. Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza otwierając rejestrację rozpoczyna kolejną – już trzecią edycję zawodów, które tym razem swoim zasięgiem obejmą całą Polskę. Zadaniem drużyn jest zbudowanie prostego latającego modelu samolotu, który zaprezentuje swoje możliwości w zawodach na najdłuższy lot. Rejestracja potrwa do 13 grudnia (włącznie) a same zawody odbędą się…

czytaj więcej

1368,9 ha dla maku niskomorfinowego oraz 8556 ha dla konopi włóknistych to proponowana powierzchnia upraw tych roślin na terenie województwa lubelskiego w 2022 roku. Zawiadamiamy o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa lubelskiego w…

czytaj więcej

Informacja w przedmiocie konsultacji Na podstawie Uchwały Nr CCCIX/5436/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 listopada 2021 r. roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji),Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami…

czytaj więcej