Rozpoczęły się konsultacje dla projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony Środowiska przed hałasem dla województwa Lubelskiego dla dróg DK 12 i DW 844, przebiegających przez teren miasta Chełm” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi i opinie dotyczące tych dokumentów można zgłaszać w terminie od 28 października do 17 listopada br.…

czytaj więcej

Podstawa prawna konsultacji. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573); ustawa z dnia 23 maja…

czytaj więcej

W imieniu Ministerstwa Funduszu i Polityki Regionalnej serdecznie zapraszamy na wydarzenie „Interreg 2021-2027 – możliwości współpracy ponad granicami”. Spotkanie odbędzie się 19 października 2021 r. w formule online.   Obecnie jesteśmy w przełomowym momencie. Kończymy realizację programów Interreg na lata 2014-2020 i jednocześnie pracujemy nad ich kontynuacją. Jest to dobry moment na spotkanie z Państwem,…

czytaj więcej

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 7 września 2021 r. uchwałę Nr CCXCIV/5171/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem…

czytaj więcej

Na podstawie uchwały Nr CCXCVI/5196/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym lub studiującym w województwie lubelskim, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL w Lublinie uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i…

czytaj więcej

Informujemy, że już od 20 sierpnia bieżącego roku przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i Norwegii będą mogli wziąć udział w kolejnej rundzie konkursu Travel Grants: wsparcie na rozwój współpracy dwustronnej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Operator Programu Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy z…

czytaj więcej

12 lipca bieżącego roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otworzyła nabór zgłoszeń do XI Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. W konkursie wyróżniane są osoby szczególnie zasłużone w działaniach na rzecz dzieci. Nagroda to dowód uznania dla nich, ale też sposób pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej lekarz i społecznik, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (wcześniej Fundacja Dzieci…

czytaj więcej

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury podane są terminy egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem. Egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów właściwych miejscowo Marszałkowi Województwa Lubelskiego odbędą się w dniach 10-12 września 2021 r. w Małopolskim…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie, ul. Jaczewskiego 5, 20 -090 Lublin. DO POBRANIA Uchwała nr CCLXXII/4767/2021 Uchwała nr CCLXXII/4767/2021 (dokument dostępny cyfrowo) Załącznik do uchwały nr CCLXXII/4467/2021 – Ogłoszenia i wymagania dla osób przystępujących do konkursu Załącznik do uchwały nr CCLXXII/4467/2021…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie połączonego ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego w Lublinie DO POBRANIA Uchwała nr CCLXVI/4694/2021 Uchwała nr CCLXVI/4694/2021 (dokument dostępny cyfrowo)  Załącznik do uchwały CCLXVI/4694/2021 – Ogłoszenie i wymagania dla osób przystępujących do konkursu Załącznik do uchwały CCLXVI/4694/2021 – Ogłoszenie…

czytaj więcej

1 czerwca Urząd Marszałkowski wznawia pełną obsługę interesantów. Jednocześnie prosimy, by odwiedzając Urząd w celu załatwienia sprawy stosować się do zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka). Marszałek Województwa Lubelskiego 28 maja 2021 r. wydał zarządzenie uchylające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Pełna treść zarządzenia dostępna jest na stronie…

czytaj więcej

Na podstawie uchwały Nr CCLXVI/4704/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia, skierowania do zaopiniowania oraz przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu…

czytaj więcej