Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Fonie Lublina 2022, które realizowane będzie od dnia 5 grudnia 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2022 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 7.000,00 zł.…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie „Pro Musica Antiqua” złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Koncert Adwentowy w Zabytkach Lublina, które realizowane będzie od dnia 7 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2022 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 6.000,00 zł.…

czytaj więcej

Reprezentacja województwa lubelskiego w piłce nożnej chłopców (U-16) wraz z trenerami: Jackiem Fiedeniem i Marcinem Zakrzewskim oraz fizjoterapeutą Michałem Stefaniakiem wzięła udział w turnieju piłki nożnej Las Vegas Mayor’s Cup w Nevadzie. Nasi reprezentanci w swojej kategorii wiekowej osiągnęli ogromny sukces sportowy i zajęli 2 miejsce w międzynarodowym turnieju! Przypominamy, że zawodnicy reprezentujący barwy województwa lubelskiego…

czytaj więcej

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury podany został Komunikat z dnia 27 października 2022 r. o zmianie planu egzaminów weryfikacyjnych na rok 2022. Zmiana ta polega na wyznaczeniu kolejnej sesji egzaminacyjnej Egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów właściwych miejscowo Marszałkowi Województwa Lubelskiego odbędą się w dniach 25 – 27 listopada 2022 r. w Pomorskim Ośrodku Ruchu…

czytaj więcej

W dniu 2 listopada 2022 r. zostanie uruchomiony dodatkowy, nieodpłatny, ogólnodostępny pociąg na trasie Lublin Główny – Lublin AIRPORT – Lublin Główny w związku wydarzeniem pn. „Oficjalne ogłoszenie transferów Motor Lublin na sezon 2023 r.” według następującego rozkładu jazdy: Lublin Główny – Lublin AIRPORT (poc. nr 22727) Lublin Główny 15:20 Lublin Północny 15:23 Świdnik Miasto 15:31…

czytaj więcej

Organizator przewozów kolejowych na terenie województwa lubelskiego zaplanował do przeprowadzenia anonimową ankietę, której założeniem jest m.in. pozyskanie informacji od pasażerów i podróżnych w zakresie występujących potrzeb przewozowych oraz oceny jakości świadczonych przez Operatora (POLREGIO S.A.) usług. Ankieta jest realizowana wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem poniższego linku w planowanym terminie do dnia 30 listopada 2022 r.…

czytaj więcej

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej Na podstawie Uchwały Nr CCCXCVII/6947/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 4 października…

czytaj więcej

Dziewiątego sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował do opiniowania projekty „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2028” (WPGO 2028) wraz z Planem inwestycyjnym oraz „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2023-2032” (PUWZA 2023-2032). Projekty stanowią aktualizację dokumentów przyjętych w 2016 r. Określają one cele i kierunki działań…

czytaj więcej

Trwają konsultacje z właściwymi terytorialnie jednostkami samorządu terytorialnego (obszar województwa lubelskiego) oraz innymi jednostkami administracji publicznej, uczelniami, organizacjami przedsiębiorców oraz organizacjami pozarządowymi projektu dokumentu pn. „Program Działań na Rzecz Rozwoju Cyfrowego Województwa Lubelskiego do 2030 roku”. Szczegółowe informacje nt. Programu Działań na Rzecz Rozwoju Cyfrowego Województwa Lubelskiego do 2030 (link otwiera się w nowym oknie)

czytaj więcej

Załącznik zawiera Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020   Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w RPO WL na lata 2014-2020 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu…

czytaj więcej

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury podane są terminy egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem. Egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów właściwych miejscowo Marszałkowi Województwa Lubelskiego odbędą się w dniach 2 – 4 września 2022 r.…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 11 maja 2022 r. podejmując uchwałę nr CCCLXIII/6287/2022 skierował projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z innymi podmiotami, w tym w szczególności samorządami uczniowskimi i samorządami…

czytaj więcej