Informujemy o możliwości ubiegania się o Nagrody Kulturalne Województwa Lubelskiego. Nagrody przyznawane są we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki o istotnym znaczeniu dla rozwoju działalności kulturalnej Województwa Lubelskiego, w szczególności: w dziedzinie twórczości artystycznej, za popularyzację i upowszechnianie kultury, za ochronę dóbr kultury, za pielęgnowanie i ochronę tradycji regionu, za całokształt działalności kulturalnej, z okazji…

Czytaj więcej

Korzystasz ze środowiska, czyli np. wprowadzasz gazy lub pyły do powietrza albo zarządzasz składowiskiem odpadów? Jeśli tak, pamiętaj o zbliżających się terminach sprawozdawczych. Przypominamy, że podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek: sporządzenia raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzonych do powietrza w 2020 r. i przesłania go drogą elektroniczną do Krajowego Ośrodka Bilansowania…

Czytaj więcej

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję “Aktualizacja lokalnych planów energetycznych w procesie oddolnym – jak angażować mieszkańców do współpracy”, która odbędzie w formule on-line w dniu 25 lutego br. Konferencja jest organizowana w ramach projektu ENES-CE – Współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej, w…

Czytaj więcej

Seminarium „Transformacja energetyczna polskich miast” to kolejne seminarium on-line z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL). Cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich…

Czytaj więcej

Szanowni Państwo,  Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Otrzymane odpowiedzi pozwolą nam na przygotowanie warsztatu dla Państwa, który będzie dotyczył wybranych przez Państwa technologii Przemysłu 4.0. Organizacja warsztatu jest możliwa w ramach realizowanego przez Województwo Lubelskie projektu SCALE UP, którego celem jest wzmocnienie rozwoju MŚP w dobie polityki Przemysłu 4.0 Szkolenie…

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia w 2021 r. Termin składania ofert upływa 25 lutego 2021 r. o godzinie 15:30:00. Dnia 2 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCXXIX/4171/2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), w związku z…

Czytaj więcej

Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa oraz w odpowiedzi na prośby potencjalnych wnioskodawców Minister Klimatu i Środowiska podjął decyzję o przedłużeniu terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach konkursu: „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”. Nowy termin to 31 marca 2021 roku, godz. 15:00…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku, wyznaczającej kierunki polityki innowacyjnej regionu i stanowiącej narzędzie budowania regionalnego systemu innowacji oraz stanowiącej podstawę do uruchomienia środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne w regionie. Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu pozyskania uwag, opinii i wniosków…

Czytaj więcej

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Krajowy Punkt Kontaktowy Funduszy Norweskich i EOG oraz państwowy instytut badawczy NASK zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastyczno-cyfrowym. Ideą konkursu „O tym się wie” jest upowszechnianie wiedzy na temat Funduszy Norweskich i EOG oraz ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski.…

Czytaj więcej

„Konkurs – Sport WSPIERANIE 2021” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania. Dnia 26 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CCXXVII/4160/2021 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania…

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania w 2021 r. Termin składania ofert upływa 19 lutego 2021 r. o godzinie 15:30:00. Dnia 26 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCXXVII/4159/2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania…

Czytaj więcej