Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 3 grudnia br. podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 31 stycznia 2020 r. do 18 grudnia  2020 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 stycznia 2020 r. Zarząd…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej z siedzibą w Łukowie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Świąteczny Łuków Pointfighting Cup”, które realizowane będzie od dnia 14 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2019 r.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że KS AR-TIG Huta Dąbrowa z siedzibą w Hucie Dąbrowie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Wigilijny Turniej Halowy Piłki Nożnej „Łukowska Gwiazdka Cup 2019”, które realizowane będzie od dnia 16 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Fabryczny Klub Sportowy „Stal” Kraśnik z siedzibą w Kraśniku, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Zajęcia sportowe z Mikołajem dla dzieci z Zespołem Downa w grupie wsparcia, której patronuje FKS „Stal”, które realizowane będzie od dnia 14 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie…

Czytaj więcej

Informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu „KULTURA” ogłosiło NABÓR WNIOSKÓW w ramach DZIAŁANIA 1 „POPRAWA ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”   Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego Głównym celem Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, którego dotyczy nabór wniosków, jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym…

Czytaj więcej

816,72 ha dla maku niskomorfinowego oraz 16 209 ha dla konopi włóknistych, to proponowana powierzchnia upraw tych roślin w regionie lubelskim w 2020 roku. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w tej sprawie został właśnie poddany konsultacjom z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Klub Sportowy „Madness Marga Puławy” z siedzibą w Puławach złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Wydarzenie Sportowe – V Zawodowa Gala Mieszanych Sztuk Walki w Puławach”, które realizowane będzie od dnia 16 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

Dnia 26 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XCIII/1984/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 13 stycznia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 18 grudnia 2019 roku.…

Czytaj więcej

Dnia 26 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XCIII/1983/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 13 stycznia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 18 grudnia 2019 roku.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kraśnik” z siedzibą w Kraśniku złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Piłkarski Mikołajkowy Turniej Klas I-III”, które realizowane będzie od dnia 5 grudnia 2019 r. do dnia 30 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 26 listopada…

Czytaj więcej

Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Dęblińska Szkoła Sportu Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Dęblin z siedzibą w Dęblinie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Dęblińska Liga Szóstek Piłkarskichw Dęblinie”, które realizowane będzie od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 22 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w…

Czytaj więcej