Na stronie Ministerstwa Infrastruktury zamieszczone zostały terminy egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. Link do strony Ministerstwa Infrastruktury. Egzaminy dla kandydatów z województwa lubelskiego odbędą się w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, w dniach: 22 – 24 maja 2020 r.,…

Czytaj więcej

Komisja do przeliczenia i zweryfikowania pod względem formalnym głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego powołana Zarządzeniem Marszałka nr 248/2019 z 31 grudnia 2019 roku, na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2020 roku, zapoznała się pismem otrzymanym w dniu 12 marca 2020 roku od Pani Małgorzaty Gromadzkiej – kandydata do…

Czytaj więcej

Na podstawie uchwały Nr CXXXI/2630/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z…

Czytaj więcej

Na podstawie uchwały Nr CXXXI/2631/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi…

Czytaj więcej

Informujemy, że związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce wywołaną wirusem SARS-CoV-2 Operator Programu „Rozwój Lokalny” podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 30 października 2020 roku. W zależności od rozwoju sytuacji, Operator Programu nie wyklucza możliwości podjęcia dalszych kroków mających na celu zapewnienie wszystkim wnioskodawcom warunków niezbędnych do rzetelnego przygotowania wniosków aplikacyjnych (kompletnych propozycji…

Czytaj więcej

Informacja w przedmiocie konsultacji. Na podstawie Uchwały Nr CXXIII/2563/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 marca 2020 r, w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Muzeum Badań Polarnych w Puławach oraz nadania Statutu Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji), Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargach Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej: w miejscowości Cholewianka gmina Kazimierz Dolny. Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 185/2 o pow. 0,5099 ha, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Budynek mieszkalny składa się z sutereny, parteru, piętra i użytkowego poddasza o…

Czytaj więcej

Dnia 24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CXXVIII/2597/2020 odstąpił od oceny formalnej i merytorycznej ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 1 kwietnia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. oraz odstąpił od zawarcia umów z oferentami…

Czytaj więcej

Apelujemy do Państwa o korzystanie z alternatywnych form narzędzi komunikacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego: telefonicznie: 81 66 16 600; 81 44 16 200 lub z komórką merytoryczną (numery telefonów dostępne są na stronie internetowej) drogą mailową – info@lubelskie.pl lub za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl pocztą tradycyjną na adres urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera…

Czytaj więcej

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie uruchamiają telefoniczne porady psychologiczne i psychologiczno-pedagogiczne. Potrzebujący pomocy i wsparcia mogą kontaktować się z psychologami od poniedziałku 23 marca br. Ostatnie doświadczenia, jakie nas jako społeczeństwo dotykają, możemy z całą pewnością określić jako sytuację kryzysową. Kryzys następuje wtedy, gdy…

Czytaj więcej

Informujemy, że Operator Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, po przeanalizowaniu sytuacji wywołanej epidemią COVID-19 i uwzględnieniu ewentualnych problemów przedsiębiorców związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosków, termin zakończenia naboru w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu finansowego na lata 2014-2021 ulega zmianie. Nowy termin zakończenia naboru to…

Czytaj więcej

XV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 24 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Informacja na temat prowadzonych działań przez Samorząd Województwa Lubelskiego oraz wojewódzkie podmioty lecznicze…

Czytaj więcej