Podsumowanie pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji w 2020 roku.

W bieżącym roku, 22 marca, po raz pierwszy przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, spotkali się on-line, aby realizować swoje zadania nałożone ustawą i przepisami prawa miejscowego.

W wideokonferencji uczestniczyło 15 członków Rady, jak również zaproszeni goście, w tym Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Zdzisław Szwed, który w marcu br. objął swoim nadzorem Departament Promocji, Sportu i Turystyki, który z kolei, jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji.

Spotkanie rozpoczęte zostało podsumowaniem działalności Rady w 2020 roku, jak również przedstawieniem najistotniejszych zrealizowanych zadań z zakresu pożytku publicznego, a w szczególności z obszaru sportu i turystyki.

Członkowie organu kolegialnego po raz pierwszy mieli okazję skorzystać z nowoczesnego internetowego systemu zarządzania posiedzeniami o nazwie eSesja, zbliżonego w obsłudze do użytkowanego podczas obrad Sejmiku Województwa Lubelskiego. System ten, określany jako intuicyjny, ułatwił pracę członkom Rady w szczególności podczas konsultacji i wyrażeniu woli poprzez głosowanie nad aktami prawa miejscowego.

Przypomnijmy, obecna, IV kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) naszego województwa została powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubelskiego w dniu 9 marca 2020 roku. Reprezentowana jest przez przedstawicieli samorządu terytorialnego, administracji rządowej oraz najliczniejszą grupę przedstawicieli III sektora – tzw. część pozarządową Rady. Gremium zostało wybrane w drodze otwartego, regionalnego głosowania.

Kandydatów zgłosiły organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego, które reprezentowały nie tylko główne ośrodki w województwie, ale również te oddalone od nich, mając na uwadze dbałość o pełne uczestnictwo mieszkańców w życiu wspólnoty, jaką jest województwo i strategię rozwoju całego województwa.

Inauguracyjne posiedzenie Rady w 2020 roku odbyło się w czasach „covidowych”- naznaczonych wieloma obostrzeniami. Jednak Rada,  jako organ opiniodawczo-doradczy po dokonaniu wyboru Prezydium, podjęła wyzwania, a jej członkowie przystąpili do realizacji zadań nałożonych zgodnie z algorytmem postepowania określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas kolejnych spotkań, zarówno stacjonarnie, jak i w formie wideokonferencji – łącznie odbyło się 7 – członkowie Rady po zapoznaniu z przekazanymi dokumentami zaopiniowali szereg projektów uchwał – aktów prawa miejscowego i programów strategicznych dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030. Rada, wprowadziła swoich przedstawicieli do Roboczych Grup Tematycznych, wspólnie opracowujących istotne programy dla rozwoju województwa lubelskiego. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji była również współorganizatorem cyklicznego wydarzenia „Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych”, które odbyło się w dniach 22-23 września 2020 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Jednakże, z uwagi na zagrożenie SARS-CoV-2, oprócz spotkania stacjonarnego przyjęło formę telekonferencji, webinariów online, dostępnych dla zainteresowanych zarówno lokalnie, jak również w całej Polsce. Uwieńczeniem pierwszego dnia Konwentu była Gala Trzeciego Sektora, podczas której zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla z osób, instytucji i organizacji zaangażowanych w pracę i wspieranie działań na rzecz NGO w 2019 roku.

Członkowie Rady poparli również inicjatywy społeczne:

  •  wprowadzenia mechanizmu wsparcia organizacji pozarządowych w postaci 1% z podatku CIT, jako szansę na kluczową zmianę systemową i wypracowania nowego mechanizmu wparcia III sektora,
  • przygotowanie nominacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa i Stowarzyszenia Nasza Wspólna Sprawa (NWS) Stara Wieś do V edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”- inicjatywy promującej postawy, działania i projekty obywatelskie, mającej na celu uhonorowanie szczególnie zaangażowanych osób, organizacji pozarządowych oraz wartościowych przedsięwzięć społecznych budujących wspólnotę obywatelską.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.lubelskie.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie zamieszczane są protokoły z posiedzeń i podjęte uchwały przez RDPP WL IV kadencji.