1. Podstawa prawna konsultacji.
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854);
 • uchwała Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124, poz. 2157, z późn. zm.);
 • uchwała Nr CCCLIII/6120/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.
 1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.

 1. Omówienie przebiegu konsultacji.

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 5 kwietnia 2022 r. uchwały Nr CCCLIII/6120/2022 podjęto działania związane z przekazaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu do konsultacji z:

 • organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – informację o przeprowadzeniu konsultacji umieszczono na stronie internetowej lubelskie.pl w zakładce ochrona zdrowia/ aktualności Konsultacje były przeprowadzone w formie zgłaszanie uwag i opinii drogą elektroniczną w terminie do dnia 10 maja 2022 r.;
 • Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w trybie i na zasadach uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;
 • Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego, zgodnie z art. 44a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:
 • Zarządem Wojewódzkim Forum Związków Zawodowych w Lublinie,
 • Radą OPZZ Województwa Lubelskiego,
 • Zarządem Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.

Dodatkowo o prowadzonych konsultacjach poinformowano:

 • Radę Społeczną Stacji – jako organ opiniodawczy podmiotu tworzącego;
 • zakładowe organizacje związkowe działające w Szpitalu – zgodnie z art. 26 pkt. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
 1. Przedstawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji.

W wyznaczonym terminie konsultacji podmioty wymienione w pkt 3 nie zgłosiły uwag bądź pozytywnie zaopiniowały konsultowany projekt uchwały:

 • Organizacje pozarządowe i inne ustawowo uprawnione podmioty – nie zgłosiły uwag ani opinii do konsultowanego projektu uchwały;
 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego– pozytywnie zaopiniowała konsultowany projekt uchwały;
 • Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego – pozytywnie zaopiniowała konsultowany projekt uchwały;
 • Organizacje związkowe reprezentatywne:
 • Rada OPZZ Województwa Lubelskiego – w wyznaczonym terminie konsultacji nie zajęła stanowiska,
 • Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” – pozytywnie zaopiniował konsultowany projektu uchwały,
 • Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych w Lublinie – nie zgłosił uwag do konsultowanego projektu uchwały.

Dodatkowo:

 • Rada Społeczna Stacji– pozytywnie zaopiniowała konsultowany projekt uchwały;
 • zakładowe organizacje związkowe działające w Stacji – w wyznaczonym terminie konsultacji nie zajęły stanowiska.
 1. Wnioski, sugestie lub propozycje zmian w konsultowanym projekcie aktu prawa miejscowego.

W konsultowanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu nie dokonano zmian merytorycznych.

do-pobraniaDO POBRANIA

1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. (link otwiera się w nowym oknie)

2. Uzasadnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. (link otwiera się w nowym oknie)