1. Podstawa prawna konsultacji.
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.);
 • uchwała nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124, poz. 2157, z późn. zm.);
 • uchwała nr CCCXXII/5664/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie.
 1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie (Załącznik nr 1) wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2).

 1. Omówienie przebiegu konsultacji.

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 21 grudnia 2021 r. uchwały nr CCCXXII/5664/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie – podjęto działania związane z przekazaniem w/w projektu do konsultacji z:

 • organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje przeprowadzone były w formie zgłaszanie uwag i opinii drogą elektroniczną na adres zdrowie@lubelskie.pl w terminie do dnia 26 stycznia 2021 r. Informację o przeprowadzeniu konsultacji umieszczono na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce ochrona zdrowia/ aktualności;

 • Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w trybie i na zasadach uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;
 • Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego, zgodnie z art. 44a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.);
 • organizacjami związkowymi, reprezentatywnymi w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:
 • Zarządem Wojewódzkim Forum Związków Zawodowych w Lublinie,
 • Radą OPZZ Województwa Lubelskiego,
 • Zarządem Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.
 1. Przedstawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji.

W trakcie trwania konsultacji organizacje pozarządowe, inne ustawowo uprawnione podmioty oraz reprezentatywne organizacje związkowe przedstawiły następujące stanowiska
i opinie:

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego pozytywnie zaopiniowała konsultowany projekt uchwały, nie zgłaszając uwag;
 • Organizacje pozarządowe i inne ustawowo uprawnione podmioty, w wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłosiły żadnych uwag ani opinii do konsultowanego projektu uchwały;
 • Organizacje związkowe, reprezentatywne:
 • Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” pozytywnie zaopiniował konsultowany projekt uchwały, nie zgłaszając uwag;
 • Zarząd Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie pozytywnie zaopiniował konsultowany projekt uchwały, nie zgłaszając uwag;
 • Rada OPZZ Województwa Lubelskiego negatywnie zaopiniowała konsultowany projekt uchwały, nie przedstawiając uzasadnienia;
 • Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego pozytywnie zaopiniowała konsultowany projekt uchwały, nie zgłaszając uwag;
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego oceniła jako zasadne podjęcie prac koncepcyjnych co do zmian sposobu pracy i zmian organizacyjnych mających na celu zwiększenie ilości adopcji w Ośrodku Adopcyjnym w Lublinie.

5. Wnioski, sugestie lub propozycje zmian w konsultowanym projekcie aktu prawa miejscowego.

W konsultowanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie nie dokonano żadnych zmian.

do-pobraniaDO POBRANIA

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie

Załącznik nr 2 – uzasadnienie do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie