Przedmiotem konsultacji była uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej.

Omówienie przebiegu konsultacji.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej przekazano do konsultacji z:

 • organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – informację o przeprowadzeniu konsultacji umieszczono na stronie internetowej lubelskie.pl w zakładce ochrona zdrowia/ aktualności Konsultacje były przeprowadzone w formie zgłaszanie uwag i opinii drogą elektroniczną w terminie do dnia 2 września 2020 r.;
 • Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w trybie i na zasadach uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;
 • Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego, zgodnie z art. 44a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • Radą Społeczną Stacji – jako organem opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 • organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:
 • Zarządem Wojewódzkim Forum Związków Zawodowych w Lublinie,
 • Radą OPZZ Województwa Lubelskiego,
 • Zarządem Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”;
 • zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Stacji – zgodnie z art. 26 pkt. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Przedstawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji.

W wyznaczonym terminie konsultacji organizacje pozarządowe oraz pozostałe wymienione w pkt 1 podmioty nie zgłosiły uwag bądź pozytywnie zaopiniowały konsultowany projekt uchwały.

Wnioski, sugestie lub propozycje zmian w konsultowanym projekcie aktu prawa miejscowego.

W konsultowanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej nie dokonano żadnych zmian.