img
28-05-2015
imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Konkurs - Azbest 2013!

Informujemy, że Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkursowy tryb wyboru wykonawców zadań, które umożliwią realizację i finansowanie działań zgodnych z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".

Udział w konkursie mogą brać jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli, przedsiębiorcy, jednostki naukowo-badawcze, stowarzyszenia i fundacje, uczelnie wyższe i inne podmioty podejmujące wskazane przez organizatora zadania związane z realizacją „Programu...", których oferty będą zgodne z regulaminem konkursu.

Środki z budżetu państwa mogą być przeznaczane tylko na realizację zadań ujętych w poniższych blokach tematycznych, powinny stanowić uzupełnienie środków własnych i pozyskiwanych z innych funduszy.

  • Blok 1 - działania legislacyjne (nie przewidziano dotowania działań legislacyjnych);
  • Blok 2 - działania edukacyjno-informacyjne;
  • Blok 3 - zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest;
  • Blok 4 - monitoring realizacji „Programu..." (brak możliwości składania ofert
    - umowa wieloletnia);
  • Blok 5 - działania w zakresie narażenia i ochrony zdrowia.

Oferty przygotowane zgodnie z  ogłoszeniem i regulaminem można składać w terminie do dnia 29 marca 2013 r. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

Azbest

 

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Właściwości azbestu takie jak: duża odporność na wysokie temperatury, niewielkie przewodnictwo cieplne i odporność na działanie czynników chemicznych sprawiły, że stał się on powszechnie wykorzystywany w budownictwie, ale także energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym.

 

Szacuje się (w skali kraju), że ok. 96% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest stanowią płyty azbestowo-cementowe (faliste i płaskie). Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest zakazano wprowadzania na obszar kraju azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia.

Szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest wskazują, że województwo lubelskie zajmuje drugie miejsce w Polsce (po województwie mazowieckim) pod względem ilości wyrobów zawierających azbest zabudowanych w obiektach budowlanych (ok. 2 mln ton). Duży wpływ na ilość tych wyrobów może mieć fakt, że na obszarze województwa lubelskiego funkcjonowały 4 zakłady wykorzystujące azbest w produkcji.

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z zapisami krajowego programu, powinien być zakończony w 2032 r.

 

Jedyną stosowaną do tej pory metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych  było ich składowanie. W województwie lubelskim odpady azbestowe są przyjmowane na składowiskach: w Poniatowej Wsi, Kraśniku (Piaski, zarzecze II) i m. Srebrzyszcze (powiat chełmski).

 

Działania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie kraju jak i województwa określają następujące dokumenty programowe:

 

♦ W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie  ustanowienia programu wieloletniego pn. "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". 

Program zastępuje dotychczasowy "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski".

 

♦ W dniu 28 listopada 2011 r. Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012-2032".

Głównymi jego celami są:
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na  terenie województwa lubelskiego
- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko

Dokument ten jest aktualizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032".

ROZPORZĄDZENIA: 

Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U.  z 2013 r. poz. 24). 

Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089). 

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz. 31).

Ministerstwo Gospodarki

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032”.

Baza azbestowa

Centrum Zarządzania Gospodarką Odpadami

Wojewódzki System Odpadowy

Raporty i Sprawozdania

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /