img
19-01-2017
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Azbest

 

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Właściwości azbestu takie jak: duża odporność na wysokie temperatury, niewielkie przewodnictwo cieplne i odporność na działanie czynników chemicznych sprawiły, że stał się on powszechnie wykorzystywany w budownictwie, ale także energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym.

 

Szacuje się (w skali kraju), że ok. 96% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest stanowią płyty azbestowo-cementowe (faliste i płaskie). Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest zakazano wprowadzania na obszar kraju azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia.

Szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest wskazują, że województwo lubelskie zajmuje drugie miejsce w Polsce (po województwie mazowieckim) pod względem ilości wyrobów zawierających azbest zabudowanych w obiektach budowlanych (ok. 2 mln ton). Duży wpływ na ilość tych wyrobów może mieć fakt, że na obszarze województwa lubelskiego funkcjonowały 4 zakłady wykorzystujące azbest w produkcji.

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z zapisami krajowego programu, powinien być zakończony w 2032 r.

Jedną z metod unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych kwaterach przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W województwie lubelskim odpady azbestowe są przyjmowane na składowiskach w: Kraśniku (Piaski, Zarzecze II) i Srebrzyszcze (powiat chełmski).

Działania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie kraju jak i województwa określają następujące dokumenty programowe:

 

♦  "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" przyjęty uchwałą Rady Ministrów w sprawie  ustanowienia programu wieloletniego w dniu 14 lipca 2009 r. Dokument zastępuje dotychczasowy "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski".

"Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2016-2032" przyjęta w dniu 2 grudnia 2016 r. przez Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą nr XXIV/351/2016.

Głównymi jej celami są:
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na  terenie województwa lubelskiego
- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko

Dokument ten jest aktualizacją "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012-2032" i określa cele i działania w gospodarce odpadami azbestowymi na najbliższe 6 lat.

ROZPORZĄDZENIA: 

Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (akt posiada tekst jednolity: Dz. U.  z 2015 r. poz. 1450)

Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089)

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz. 31)

Ministerstwo Gospodarki

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032”.

Baza azbestowa

Centrum Zarządzania Gospodarką Odpadami

Wojewódzki System Odpadowy

Raporty i Sprawozdania

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /