img
19-01-2017
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img

 Trzecia wersja Regionalnego Programu Operacyjnego

Nowy podział środków w RPO 2014-2020, mniej priorytetów oraz określenie wartości tzw. wskaźników, czyli danych liczbowych, które będą świadczyły o efektach programu. To tylko kilka zmian w najnowszej odsłonie przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa. Po konsultacjach społecznych, opinie o dokumencie wyrażą teraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

11 lutego Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął kolejną wersję Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Uwzględniono w niej wynik konsultacji społecznych prowadzonych od początku października do 22 listopada 2013r., uwagi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz raport ze wstępnej analizy programu.

W obecnym kształcie dokumentu znajdziemy zmieniony podział środków. Jego korekty szły w parze ze zwiększeniem budżetu RPO 2014-2020 z 2 do 2,23 mld euro. To szósty pod względem wysokości budżet wśród wszystkich 16. przyszłych Regionalnych Programach Operacyjnych. Obszarami gdzie ulokowano najwięcej unijnych pieniędzy są:

 Obszar

Wysokość środków

Fundusz

   Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa

225,54 mln euro

EFRR1

   Wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii
   ze źródeł odnawialnych

158,82 mln euro

EFRR

   Zwiększenie nowych inwestycji w sektorze MŚP

156,11 mln euro

EFRR

   Rozwój obszarów rewitalizowanych

127,68 mln euro

EFRR

   Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku
   pracy przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem
   społecznym

124,59 mln euro

EFS2

   Poprawa efektywności energetycznej w budownictwie
   użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

113,12 mln euro

EFRR

   Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych
   i podziemnych

105,96 mln euro

EFRR

   Ogólnodostępne i wysokosprawne usługi medyczne i społeczne

103,54 mln euro

EFRR

   Promowanie przedsiębiorczości

103,03 mln euro

EFRR

   Zwiększenie dostępu do zatrudnienia osób pozostających
   bez pracy

99,46 mln euro

EFS

   Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w regionie

80,81 mln euro

EFS

1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2 Europejski Fundusz Społeczny

W poprzedniej wersji, program liczył 15 osi priorytetowych. Teraz jest ich 14. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowano z jednej z nich. Połączono natomiast dwie dotychczas odrębne osie: Efektywność energetyczna oraz Gospodarka niskoemisyjna w jedną o wspólnej nazwie Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

Trzecia odsłona programu trafiła teraz pod obrady Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Czekamy na opinię tych gremiów nt. dokumentu. Po zakończeniu tego etapu, powstanie ostateczna wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020, którą musimy przekazać do Komisji Europejskiej najpóźniej do 10 kwietnia br. Wtedy będzie można mówić o rozpoczęciu negocjacji RPO WL 2014-2020 z Brukselą.

Regionalny Program Operacyjny

RPO WL to potocznie używany skrót nazwy „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego”. W Polsce funkcjonuje 16 takich programów – odrębnych dla każdego województwa. Mówiąc o RPO, należy odnosić się do tzw. czasowej perspektywy wdrażania programu, czyli lat 2007 - 2013. Ten przedział czasowy określa siedmioletni okres programowania Unii Europejskiej, jednak czas przeznaczony na wykorzystanie przygotowanej dla danych regionów puli pieniędzy został wydłużony do końca 2015 roku. Regionalne Programy Operacyjne współistnieją z innymi programami i inicjatywami Unii Europejskiej, realizując założenia Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 - Narodowej Strategii Spójności. Pula środków finansowych przeznaczonych dla RPO WL pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), funduszu utworzonego w celu wyrównania różnic w poziomie rozwoju regionów Unii Europejskiej. Na realizację wszystkich zadań w ramach RPO WL przeznaczono kwotę 1 192,84 mln euro!

Program dzieli się na dziewięć bloków tematycznych - IX Osi Priorytetowych, którym przypisana została określona pula środków przeznaczonych na potrzeby RPO WL. Pierwsze dwie Osie RPO WL - rozwój przedsiębiorczości i instytucji otoczenia biznesu - obsługuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, jako tzw. Instytucja Pośrednicząca II stopnia. Pozostałe Osie Priorytetowe wdraża Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, który jednocześnie pełni funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WL.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 stwarza możliwość dynamicznego rozwoju regionu, poprzez podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny, prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Celem RPO WL jest zatem zwiększenie atrakcyjności województwa jako miejsca do inwestowania, zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Zapraszamy do Mapy projektów" funkcjonującej w ramach www.rpo.lubelskie.pl.  Serwis zawiera informacje o liczbie, wartości i wysokości unijnego wsparcia projektów realizowanych w każdej gminie i powiecie województwa lubelskiego. „Mapa projektów" jest bardzo prostym i przejrzystym sposobem pokazania efektów wdrażania RPO na Lubelszczyźnie. Oprócz podstawowych danych zawiera także opisy oraz galerię zdjęć wielu zakończonych już inwestycji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Regionalny Program Operacyjny

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Szczególnie istotne
dla rozwoju
Województwa Lubelskiego
są tzw. projekty kluczowe,
a wśród nich: rozbudowa
Regionalnego Portu Lotniczego
w Świdniku, budowa Centrum
Spotkania Kultur w Lublinie
oraz budowa i modernizacja
infrastruktury drogowej.

Port Lotniczy Lublin

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /