Miliony na rewitalizację Parku Ludowego w Lublinie

Pod koniec 2019 roku będziemy mogli odwiedzić zrewitalizowany Park Ludowy w Lublinie. Umowę, na podstawie której miasto Lublin otrzyma na ten cel 15,399 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, podpisali dzisiaj marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Zaplanowane cele projektu rewitalizacji to ochrona bioróżnorodności, odnowa zasobów naturalnych, uporządkowanie i budowa infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej oraz racjonalne udostępnienie przestrzeni parku mieszkańcom.

Działania w ramach projektu będą służyły efektywnej ochronie występujących w Parku Ludowym ekosystemów, zapobieganiu dalszej degradacji zieleni w zurbanizowanym obszarze oraz kształtowaniu postaw proekologicznych w społeczeństwie. Projekt przewiduje wykonanie pełnego zakresu prac pielęgnacyjnych zieleni Parku Ludowego, zapewniając odpowiednie warunki do wegetacji roślin i życia zwierząt tam występujących.

Ponadto, planuje się przebudowę parku w zakresie: edukacji przyrodniczej (m.in. budowa ścieżek dydaktycznych, ustawienie tablic informacyjnych), rekreacji i turystyki – budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki (m.in. budowa przystanku kajakowego, placów zabaw z urządzeniami linowymi), polityki społecznej i bezpieczeństwa (m.in dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa sanitariatów, wykonanie oświetlenia i monitoringu).

Wartość całkowita projektu to 19 724 452,09 zł.

galeriaGALERIA