Aneks do Projektu Szpitali Wojewódzkich podpisany

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Dyrektor Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dariusz Oleński podpisali aneks do umowy Projektu Szpitali Wojewódzkich. 

„Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” to projekt sześciu szpitali wojewódzkich. Liderem projektu jest WSS w Białej Podlaskiej.

Działania zaplanowane w projekcie przyczyniają się m.in. do zwiększenie efektywności leczenia pacjentów w zakresie grup chorób wskazanych jako główne przyczyny dezaktywacji zawodowej. Przyczyni się to do rozwoju regionalnego i lokalnego oraz poprawy konkurencyjności regionu. Świadczenia realizowane przez partnerów pokrywają swoim zasięgiem całe województwo lubelskie, a podniesienie ich jakości i dostępności przyczyni się do zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń medycznych.

W projekcie zaplanowano:

  • działania wspierające deinstytucjonalizację opieki zdrowotnej;
  • przesunięcie części świadczeń z leczenia szpitalnego do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej;
  • racjonalizację łóżek szpitalnych;
  • rozwoju opieki koordynowanej.

Aktualna zmiana projektu polega na:

  • zwiększeniu wartości dofinansowania UE o prawie 14 mln. zł. (z kwoty blisko 138 mln. na ponad 151 mln. zł.);
  • wzroście wartości projektu z kwoty blisko 164 mln. zł do ponad 179 mln. zł.