Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Pisarzy Polskich złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Wydawnictwo tomu: „Gdy się diabeł zestarzeje. Antologia Współczesnego dramatu lubelskiego” pod redakcją Zbigniewa Włodzimierza Fronczka, które realizowane będzie od dnia 27 września 2019 r. do dnia 22 grudnia 2019 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 3 września 2019 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 3000,00 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Zarząd Województwa Lubelskiego w myśl art. 19a ust. 3 informuje, że do dnia 10 września 2019 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich.

Oferta została zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4

 

do-pobraniaDO POBRANIA

Oferta – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich