„Lubelska kuźnia talentów 2016-2019″
– nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół zawodowych

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminie od 3 do 21 września 2018 r.

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2018/2019 – 233 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach: 70% dla uczniów techników; 20% dla uczniów branżowych szkół I stopnia i klas zasadniczych szkół zawodowych w branżowych szkołach I stopnia; 10% dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019  r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wynosi 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie/słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), spełniający warunki określone w regulaminie .

Informacje i dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium

– sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia

W terminie do dnia 8 lutego 2019 r. stypendysta, we współpracy z opiekunem dydaktycznym, powinien sporządzić i dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie sprawozdanie semestralne (za miesiące wrzesień – styczeń) z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

Sprawozdanie końcowe z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w całym roku szkolnym należy złożyć do dnia 30 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji IPRE LKT

Projekt „Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w latach 2016-2019 w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.