„Lubelska kuźnia talentów 2016-2019″
– nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół zawodowych

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017 należy składać w terminie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 26 września 2016 r.
Uczniowie uzdolnieni w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2016/2017 będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych – zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych będą mogli uczestniczyć w projekcie „Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych” realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wynosi 4 000 PLN, czyli 400 zł miesięcznie.
Projekt zakłada przyznanie 232 stypendiów. Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach: 70% dla uczniów techników, 20% dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i 10% dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie/słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy łącznie spełniają następujące warunki:

  1. są uczniami/słuchaczami szkoły lub placówki z terenu województwa lubelskiego lub są uczniami/słuchaczami szkoły lub placówki z terenu innego województwa, zamieszkującymi jednocześnie na terenie województwa lubelskiego;
  2. uzyskali promocję do klasy programowo wyższej/na semestr programowo wyższy, w której będą kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;
  3. spełniają co najmniej 1 z poniższych kryteriów:
    a) w roku szkolnym/semestrze poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium uzyskali średnią z rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych wyższą lub równą 4,75,
    b) w roku szkolnym/semestrze poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium uzyskali średnią z rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych nie niższą niż 3,00 oraz byli laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów tematycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
  4. wyrażą zgodę na gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Osoby spełniające ww. biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, gdzie o uzyskaniu stypendium decydować będzie łączna liczba punktów za wyniki w nauce i dodatkowa punktacja, wyliczona w oparciu o zasady określone w § 4 uchwały.
Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach: 70% dla uczniów techników, 20% dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i 10% dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych.

Dokumenty programowe

Indywidualny program rozwoju edukacyjnego

Sprawozdanie z realizacji IPRE