„Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” – nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2020/2021 – 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przewiduje się udzielenie wsparcia w następujących proporcjach: 400 stypendiów dla uczniów techników; 50 – dla uczniów szkół branżowych; 50 – dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych.

Stypendium przyznane będzie na okres 10 miesięcy, od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie/słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), spełniający szczegółowe warunki określone w regulaminie.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 należy składać w terminie od 1 do 18 września 2020 r.

Regulamin, instrukcja i formularze niezbędne do ubiegania się o stypendium

 

Projekt „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.