Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2018 roku pn. „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015)”. Choroby kręgosłupa uznawane są za jeden z ważniejszych problemów społecznych i zdrowotnych społeczeństwa. Powstanie dolegliwości bólowych spowodowane…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Merkuriusz Łęczyński 2018”, które realizowane będzie od dnia 3 września 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2018 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 4.000,00…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 23 stycznia 2018 r. w Uchwale Nr CCXLVII/4825/2018 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 26 stycznia 2018 r. do 18 grudnia 2018 r. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest: złożenie oświadczenia…

Czytaj więcej

252,3 ha dla maku niskomorfinowego oraz 10 871,73 ha dla konopi włóknistych, to proponowana powierzchnia upraw tych roślin w regionie lubelskim w 2018 roku. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w tej sprawie został właśnie poddany konsultacjom z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.…

Czytaj więcej

Dnia 16 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CCXLVI/4798/2018 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 19 stycznia do 15 grudnia 2018 r. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest: złożenie oświadczenia o zgodności…

Czytaj więcej