Sejmik Województwa Lubelskiego na nowo określa Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu (KOChK), w tym jego położenie i  granice, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy obowiązujące na terenie KOChK. Zachęcamy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zaopiniowania projektu uchwały. Konsultacje w tej sprawie będą trwać od 2 do 16 sierpnia 2017 r. W…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Otwarci i Kreatywni z siedzibą w Dąbrowicy złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Spotkania Kowalskie w Dąbrowicy”, które realizowane będzie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2017 r. wyraził zgodę na zlecenie…

Czytaj więcej

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zapraszamy do konsultacji projektów nowych programów ochrony powietrza dla: strefy lubelskiej i – oddzielnie – aglomeracji lubelskiej, ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5. Uwagi i opinie do projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego można zgłaszać w dniach 12-31 lipca br. Głównym…

Czytaj więcej

Rozpoczyna się „sezon na stypendia” – okres, w którym trwają nabory znacznej części polskich i zagranicznych programów stypendialnych. Niezbędne informacje osoby zainteresowane mogą odnaleść na  ogólnopolskim serwisie o stypendiach i konkursach – www.mojestypendium.pl. Serwis skierowany jest przede wszystkim do uczniów i studentów poszukujących możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego oraz do doktorantów, naukowców, artystów i sportowców.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Fundacja Nieprzetartego Szlaku z siedzibą w Skrzynicach Pierwszych złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. XX Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku, które realizowane będzie od dnia 2 października 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2017 r. wyraził zgodę…

Czytaj więcej