Sejmik Województwa Lubelskiego na nowo określa Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu (G-SOChK), w tym jego położenie i granice, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz obowiązujące tam zakazy. Zachęcamy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zaopiniowania projektu uchwały. Konsultacje w tej sprawie będą trwać od 21 czerwca do 2 lipca 2018 r. W projekcie…

Czytaj więcej

Po raz kolejny miały miejsce konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” (PGO). Zmiana uchwały związana była z wnioskiem złożonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 22 maja 2018 r. w Uchwale Nr CCLXXIV/5374/2018 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „100.rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę” w okresie od 25 maja 2018 r. do 18 grudnia 2018 r. Warunkiem przystąpienia…

Czytaj więcej

Samorząd Województwa Lubelskiego uprzejmie zaprasza wszystkich zainteresowanych a w szczególności przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych z terenu województw lubelskiego i podkarpackiego do udziału w konferencji promującej projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”, realizowany w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wydarzenie…

Czytaj więcej

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza wszystkich zainteresowanych planowanym drugim naborem wniosków do wzięcia udziału w serii regionalnych konferencji tematycznych. Celem tych wydarzeń będzie omówienie różnych praktycznych zagadnień związanych z projektami w ramach celu tematycznego „Dziedzictwo”. Przewidywany czas trwania konferencji – od 9:00 do 15:00. Podczas konferencji będą omawiane następujące zagadnienia: 1. Obiekty kultury i dziedzictwa naturalnego…

Czytaj więcej

Przedmiotem Konkursu są budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe, zamieszkania zbiorowego, zespoły mieszkaniowe, przestrzenie publiczne, obiekty zabytkowe i użyteczności publicznej zrealizowane w okresie od stycznia 2015 r. do września 2018 r. Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się  Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin. Głównym celem konkursu jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez  promowanie i dokumentowanie działań w…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Ochotnicza Straż Pożarna w Markuszowie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Rycerze Floriana – 100 lat służby i tradycji”, które realizowane będzie od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia 1 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 22 maja 2018 r. wyraził zgodę na…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs grantowy w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych, u…

Czytaj więcej

Wspólny Sekretariat Techniczny wraz z Oddziałami Programu organizuje serię wydarzeń z okazji 15-lecia współpracy między Polską, Białorusią i Ukrainą w ramach funduszy Unii Europejskiej. Z tej okazji, w każdym regionie Programu zostanie zorganizowany darmowy koncert dla wszystkich chętnych. Koncert w Lublinie odbędzie się 16 czerwca br. Wstęp wolny! Więcej informacji na stronie.

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Miączyn z siedzibą w Miączynie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Turniej Piłki Nożnej Orlików Młodszych”, które realizowane będzie od dnia 26 maja  2018 r. do dnia 26 czerwca  2018 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 15 maja…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Województwa Lubelskiego. DO POBRANIA Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Województwa Lubelskiego Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Województwa Lubelskiego Uzasadnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Lubelszczyzna w Piśmie Folkowym, które realizowane będzie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 2 maja 2018 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania…

Czytaj więcej