Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał dziś podziału kompetencji oraz ustalił zakres zadań nadzorowanych przez Marszałka, Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu oraz Skarbnika Województwa Lubelskiego.

 Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski będzie sprawował bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:

 1. Kancelarii Marszałka,
 2. Departamentu Organizacyjno-Prawnego,
 3. Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
 4. Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz przyporządkowanej mu jednostki organizacyjnej,
 5. Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 6. Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przyporządkowanej mu jednostki organizacyjnej,
 7. Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej oraz przyporządkowanej mu jednostki organizacyjnej,
 8. Biura Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 9. Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu oraz przyporządkowanych mu jednostek organizacyjnych,
 10. Filii Urzędu w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Dariusz Stefaniuk będzie odpowiadał za pracę:

 1. Departamentu Cyfryzacji,
 2. Departamentu Polityki Regionalnej,
 3. Biura Rzecznika Funduszy Europejskich,
 4. Biura Geodezji oraz przyporządkowanej mu jednostki organizacyjnej.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Zbigniew Wojciechowski będzie nadzorował pracę:

 1. Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz przyporządkowanych mu jednostek organizacyjnych,
 2. Departamentu Promocji i Turystyki.

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Zdzisław Szwed będzie odpowiedzialny za pracę:

 1. Departamentu Mienia i Inwestycji oraz przyporządkowanej mu jednostki organizacyjnej,
 2. Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa oraz przyporządkowanych mu jednostek organizacyjnych,
 3. Regionalnego Biura Energii,
 4. Regionalnego Biura Projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Sebastian Trojak będzie nadzorował pracę:

 1. Departamentu Rolnictwa i Środowiska oraz przyporządkowanych mu jednostek organizacyjnych,
 2. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Skarbnik Województwa Lubelskiego Pani Elżbieta Mocior będzie sprawować nadzór nad pracą:

 1. Departamentu Finansów,
 2. Departamentu Certyfikacji i Płatności.