XI posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

Za nami 11. posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa (KUP). Spotkanie poświęcone było zagadnieniom z dwóch perspektyw finansowych: 2014-2020 oraz 2021-2027. Omówiony został m.in. stan wdrażania krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020.

 

Kolejno, przedstawione zostały wyniki negocjacji Umowy Partnerstwa 2021-2027 oraz informacje na temat stanu prac nad programami i stanu spełnienia warunków podstawowych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Kolejnym punktem posiedzenia było także omówienie stanu przygotowań w zakresie rozwiązań wdrożeniowych dla nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Spotkanie otworzył Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda oraz Dyrektor ds. Wdrażania w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) w Komisji Europejskiej Emma Toledano-Laredo. Województwo Lubelskie reprezentowali: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Anna Brzyska oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Piotr Budyńczuk.

 

11. posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 odbyło się w formule hybrydowej 6 lipca 2022 r.

Regionalne programy operacyjne – lubelskie liderem

Podczas posiedzenia, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło podsumowanie wdrażania funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Województwo Lubelskie ma największą nadwyżkę w wykonaniu minimalnego celu certyfikacji wkładu UE wynikającego z zasady n+3 na koniec roku 2022.

 

Wykres przedstawiający liczbę wykonanych celów minmalnych certyfikacji we wszystkich województwach
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Ponadto, z pozostałych informacji przedstawionych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wynika, że Województwo Lubelskie utrzymuje pozycję lidera, jeśli chodzi o wdrażanie funduszy unijnych, na tle pozostałych regionów w Polsce.

Zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2022 r., nasz region zajmuje pierwsze miejsce pod względem kontraktacji programu regionalnego 2014-2020, zatwierdzonych wniosków o płatność oraz najsprawniej certyfikuje pieniądze unijne.

Dane w naszym regionie przedstawiają się następująco:

Podpisane Umowy:

  • podpisano 8 181 umów;
  • dofinansowanie z UE wynosi 10 109 539 108,88 PLN co stanowi 100,51% alokacji RPO WL.

Wnioski o płatność:

  • zatwierdzono 37 999 wniosków o płatność;
  • dofinansowanie z UE wynosi 8 221 684 593,77 PLN co stanowi 81,74% alokacji na Program.

Certyfikacja do KE:

  • zatwierdzono 2 307 210 572,24 euro, stanowiące podstawę do wnioskowania o 2 044 421 499,10 euro wkładu UE, tj. 90,58% alokacji RPO WL.

Wydatkowanie funduszy unijnych w Polsce w związku z pandemią COVID-19

Podczas posiedzenia omówiono także wkład Unii Europejskiej na projekty nakierowane na przeciwdziałanie lub ograniczanie skutków pandemii COVID-19. Kwota wydatków wyniosła blisko 18 mld zł, z czego ponad 15 mld zł to wkład UE. W większości pieniądze trafiały do małych i średnich przedsiębiorstw, a także do służby zdrowia. W tych obszarach były największe potrzeby wsparcia po okresie pandemii.

Środki unijne w ramach Instrumentu REACT-EU w perspektywie finansowej 2014-2020

REACT-EU jest częścią instrumentu Next Generation EU i zapewnia dodatkowe środki dla programów polityki spójności 2014-2020 na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

W ramach dodatkowych środków z instrumentu REACT-EU Polsce przyznano dwie transze w wysokości 1,9 mld euro. Ze wspomnianej puli 1,9 mld euro ok 90% (1,7 mld euro) zostało już zaprogramowane, a KE zatwierdziła stosowne zmiany w dokumentach programowych.

Czym zajmuje się komitet?

Komitet Umowy Partnerstwa (KUP) koordynuje realizację wszystkich programów ujętych w Umowie Partnerstwa i sprawdza, czy wsparcie unijne przynosi oczekiwane efekty. KUP jest głównym organem wspierającym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w procesie wykorzystywania środków Unii Europejskiej. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele rządu, samorządów oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

galeriaGALERIA