W Lubartowie powstanie kładka nad torami

Dzięki dodatkowym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego nad linią kolejową łączącą Lubartów z Parczewem zostanie wybudowana kładka dla pieszych. Dzisiaj marszałek Jarosław Stawiarski podpisał aneks do umowy o dofinansowaniu projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów-Parczew”. Wartość prowadzonych prac sięga prawie 121 mln zł.

Zarząd Województwa Lubelskiego, decydując się na zwiększenie dofinansowania dla tego projektu, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom oraz apelom mieszkańców i radnych Lubartowa. Zakres prac przewidziany w pierwotnym projekcie został powiększony o budowę kładki dla pieszych. Realizujemy w ten sposób cel społeczny polegający na zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańcówmówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Kładka wybudowana zostanie między przystankami Lubartów Słowackiego i Lubartów Lipowa w ciągu alei Zwycięstwa i ulicy Spacerowej. Dzięki niej mieszkańcy zyskają bezpieczne przejście między osiedlami Królów i 3 Maja.

Kolej po nowemu

Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów-Parczew polegała na poprawie stanu istniejącej linii kolejowej z przystosowaniem jej do obsługi osób niepełnosprawnych. Linia zyska nowoczesne rozwiązania techniczne, a przestarzałe elementy infrastruktury kolejowej zostaną zastąpione nowymi. Wpłynie to znacząco na poprawę bezpieczeństwa podróżowania oraz bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Dzięki unowocześnieniu infrastruktury zwiększy się przepustowość linii kolejowej, a w ślad za tym ulegnie poprawie także wewnętrzna spójność komunikacyjna regionu. Wzrost dostępności transportu kolejowego przyczyni się także do poprawy mobilności mieszkańców województwa. Szacuje się, że po zakończeniu wszystkich prac na tej trasie liczba przewozów pasażerskich sięgnie prawie 350 tysięcy.

Unijne pieniądze

Przedsięwzięcie, które realizuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., uzyskało dofinansowanie z RPO WL. Początkowo dotacja z Funduszy Europejskich wynosiła prawie 75,2 mln zł, jednak dzięki podpisaniu dzisiaj aneksowi do umowy dofinansowanie zwiększyło się do ponad 80,2 mln zł. Pieniądze, które dołożyło PKP PLK, pochodzą z Działania 8.3 Transport kolejowy i są wynikiem korzystnych różnic kursowych.

Do końca października 2022 r. beneficjent przedstawił do refundacji wnioski o płatność na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 73,6 mln zł.