Szkolenia praktyczne dla wnioskodawców – OZE

W dniu 21.08.2019 r. w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Iwona Nakielska – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO oraz Anna Brzyska – Dyrektor DW EFRR otworzyli pierwsze z cyklu szkolenie praktyczne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu w ramach osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z wymaganiami formalno-prawnymi dotyczącymi procedury aplikacyjnej w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, kwalifikowalnością wydatków, kryteriami oceny czy załącznikami do wniosku o dofinansowanie. W programie przewidziano także omówienie zasad udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach oraz wymagania dotyczące oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przypomnijmy, Działanie 4.1 ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki. Wspierane działania mają zapewnić dywersyfikację dostaw energii, oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu, przy wykorzystaniu jego naturalnych uwarunkowań i potencjałów, zgodnie z programem wojewódzkim dot. wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.

Kwota środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie (alokacja) została zwiększona z ok. 50 000 000 PLN i wynosi obecnie ponad 100 000 000 PLN

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie od dnia 19.08.2019 r. do 20.09.2019 r. a kolejne warsztaty odbywać się będą w dniach 28 sierpnia br., 4, 6 i 11 września 2019r.

Przypominamy, iż o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
  • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.