Rusza otwarty konkurs ofert pt. „Plenery edukacyjne”

„Plenery edukacyjne”, to premierowy konkurs ofert skierowany do organizacji pożytku publicznego działających w obszarze ekologii, na który Samorząd Województwa Lubelskiego zarezerwował pulę dwustu tysięcy złotych. Pieniądze można uzyskać na organizację letnich jedno- lub kilkudniowych zajęć dla dzieci i młodzieży ze szkół naszego regionu na terenie lubelskich parków narodowych i krajobrazowych, a także obszarów chronionego krajobrazu oraz Natura 2000.

Zadanie publiczne dotyczy ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego , a jego celem jest edukacja ekologiczna młodych mieszkańców województwa lubelskiego, ze szczególnym akcentem na przekaz wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego regionu lubelskiego oraz form jego ochrony, a także kształtowanie odpowiednich postaw wobec szans i zagrożeń współczesnego środowiska naturalnego.

Ważniejsze informacje o projekcie            

Termin zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej: od  15 lipca do 30 września 2022 r.

Termin składania ofert (obowiązkowo w wersji papierowej i elektronicznej): 25 maja 2022 r.

Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

Kwota przeznaczona na dotacje: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł)

Oczekiwany wkład własny finansowy: min. 5% całkowitej wartości zadania

Szczegóły konkursu zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej  (link otwiera się w nowym oknie)

Informacje na ten temat można uzyskać również w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL w Lublinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, pok. 4.403 i 4.415, a także pod numerami telefonów: (0 81) 44 16 764, 44 16 715.