Projekt grantowy dla Domów Pomocy Społecznej

Dzięki unijnemu dofinansowaniu czterdziestu czterem Domom Pomocy Społecznej zostaną udzielone granty w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”. Całkowita wartość wsparcia wynosi blisko 23 mln zł (wsparcie z EFS to 19 mln zł). Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisał umowy z siedmioma beneficjentami na realizację tych zadań.

Celem projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Udzielone granty zostaną wypłacone za okres 3 miesięcy (od lipca do września 2020 roku) i mają stanowić doraźne wsparcie dla mieszkańców oraz personelu DPS-ów znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

– Podczas pandemii DPS-y są w ognisku największego ryzyka, dlatego potrzebują dodatkowych środków, które pomogą dofinansować wynagrodzenia dla dodatkowych pracowników czy wyposażyć ośrodki w niezbędny sprzęt. – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W ramach grantu można było wnioskować o wsparcie w kilku obszarach:

 1. Zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS.
 2. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki.
 3. Zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS-ach do świadczenia opieki nad mieszkańcami DPS-ów na okres maksymalnie 3 miesięcy.
 4. Przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny.
 5. Przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.

W dzisiejszym podpisaniu umów uczestniczyli:

 1. Z miasta Lublin: Katarzyna Fus – Dyrektor MOPR w Lublinie.
 2. Z powiatu bialskiego: Małgorzata Malczuk – Dyrektor PCPR w Białej Podlaskiej.
 3. Z powiatu biłgorajskiego: Andrzej Szarlip – starosta, Tomasz Rogala – wicestarosta.
 4. Z powiatu chełmskiego: Piotr Deniszczuk – starosta, Grażyna Szykuła – członek zarządu.
 5. Z powiatu krasnostawskiego: Andrzej Leńczuk – starosta, Marek Nowosadzki – wicestarosta, Janusz Cięciera – skarbnik.
 6. Z powiatu kraśnickiego: Andrzej Rolla – starosta, Andrzej Cieśla – wicestarosta, Iwona Szymańska – skarbnik, Ewa Nowak – Dyrektor PCPR w Kraśniku.
 7. Z powiatu zamojskiego: Stanisław Grześko – starosta, Witold Marucha – wicestarosta, Marek Seroka – skarbnik.

Projekty zostały sfinansowane w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

galeriaGALERIA