Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Dzisiaj w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (KM FEL). Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, który jest jednocześnie przewodniczącym Komitetu. W trakcie spotkania z uczestnikami połączyła się przedstawicielka Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) Komisji Europejskiej Cinzia Masina.

Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

19 stycznia uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego został powołany Komitet Monitorujący program regionalny dla województwa lubelskiego.

Komitet jest niezależnym organem opiniodawczo-doradczym, którego głównym celem jest wsparcie Instytucji Zarządzającej w procesie monitorowania i wdrażania programu. Powołanie Komitetu stanowiło jeden z kluczowych warunków rozpoczęcia realizacji programu nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Województwo lubelskie było jednym z pierwszych regionów w Polsce, który powołał Komitet Monitorujący w nowej perspektywie finansowej.

To posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 to jeden z ostatnich kroków, które dzielą nas od ogłoszenia pierwszych naborów wniosków o dofinansowanie projektów. Zatwierdzone przez Komitet Monitorujący kryteria wyboru projektów pozwolą nam już w najbliższym czasie ogłosić pierwsze nabory. W sumie w 2023 roku planujemy ogłosić aż 83 nabory w ramach 61 działań, których łączna kwota przeznaczona na ich sfinansowanie wyniesie blisko 5 miliardów złotych mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

W pracach Komitetu bierze udział 25 przedstawicieli strony publicznej i 25 przedstawicieli strony niepublicznej w charakterze członków (wraz z  zastępcami) oraz 6 przedstawicieli w charakterze obserwatorów.

W skład Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wchodzą przedstawiciele:

 1. Instytucji Zarządzającej Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
 2. Instytucji Pośredniczących ustanowionych w systemie realizacji programu, tj. Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie;
 3. administracji rządowej: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów;
 4. władz regionalnych, lokalnych i miejskich i innych instytucji publicznych;
 5. partnerów społecznych i gospodarczych;
 6. podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

W pracach Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 uczestniczą także przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Rolą Komisji Europejskiej w spotkaniach Komitetów Monitorujących jest doradztwo w zakresie prezentowanych informacji, mam tu na myśli w szczególności kryteria wyboru projektów, osiągniętych postępów czy ewaluacji powiedziała Cinzia Masina, zastępca kierownika działu w DG EMPL.

W ramach swoich zadań Komitet Monitorujący zatwierdza:

 • metodykę i kryteria wyboru projektów stosowane przy wyborze projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 i ich zmiany;
 • końcowe sprawozdanie z wdrażania programu;
 • plan ewaluacji i jego zmiany;
 • wszelkie propozycje Instytucji Zarządzającej dotyczące zmian programu.

Dodatkowo do najważniejszych kompetencji Komitetu należy w szczególności:

 • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych;
 • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na wykonanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 oraz środków podjętych w celu zaradzenia tym kwestiom;
 • monitorowanie postępów w realizacji projektów o znaczeniu strategicznym;
 • analizowanie działań w zakresie komunikacji i widoczności;
 • ocena postępu dokonanego w przeprowadzaniu ewaluacji, syntez, ich wyników i wszelkich działaniach następczych podjętych na ich podstawie.

Głównym celem pierwszego posiedzenia KM FEL będzie:

 • przyjęcie Regulaminu KM FEL;
 • zatwierdzenie metodyki i kryteriów stosowanych przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
 • zatwierdzenie metodyki i kryteriów stosowanych przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Ponadto porządek obrad przewiduje powołanie 4 grup roboczych:

 • zasad horyzontalnych,
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
 • instrumentów finansowych.

Dodatkowo Członkom KM FEL przedstawiona zostanie aktualizacja dokumentu pn. „Ocena ex-ante wykorzystania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2021-2027 w województwie lubelskim” oraz Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie planowanych do ogłoszenia w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w 2023 roku.

galeriaGALERIA