Negocjacje z Komisją Europejską programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego  2021-2027

Województwo Lubelskie 14 czerwca br. otrzymało uwagi Komisji Europejskiej (KE) do projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027*. Nasz region od 15 lipca omawia uwagi w ramach formalnych spotkań negocjacyjnych z przedstawicielami KE w różnych obszarach tematycznych. Jesteśmy pierwszym województwem w kraju, które rozpoczęło negocjacje.  Zakończenie tego cyklu planowane jest na 2 sierpnia br.

O przebiegu negocjacji z Komisją Europejską mówili podczas dzisiejszej wideokonferencji Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO (DZ RPO) Anna Brzyska.

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 określają strategię wykorzystania ponad 2,43 mld euro dla naszego regionu. Na przyznane województwu pieniądze składa się: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1 728 116 099 euro EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny + (703 841 720 euro EFS+). Podstawowym celem programu jest efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu. Realizowane w jego ramach projekty mają sprzyjać zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa lubelskiego. Muszą także służyć systematycznej poprawie jakości życia i bezpieczeństwa jego mieszkańców.

– Komisja Europejska stawia nas jako wzór dla innych województw w kwestii sprawnie prowadzonego procesu negocjacji. Lubelskie zmienia się dzięki funduszom europejskim. Jestem przekonany, że szybko zakończone rozmowy i uruchomienie pierwszych środków będzie impulsem do dalszego rozwoju naszego regionu – wyjaśnił marszałek Jarosław Stawiarski.

– Zakładamy, że cykl spotkań formalnych zakończymy do 2 sierpnia. Dzięki temu powinniśmy wypracować ostateczną wersję programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, a co za tym idzie przekazać dokument do Komisji Europejskiej na przełomie sierpnia i września. Mam nadzieję, że pierwsze konkursy ogłosimy jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego – dodała dyrektor DZ RPO Anna Brzyska.

Początek negocjacji – cztery formalne spotkania negocjacyjne

Spotkania negocjacyjne, z których pierwsze odbyło się 15 lipca br., otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

– Dziękuję Komisji Europejskiej za zgłoszone uwagi, ponieważ wiem że mają one na celu przygotowanie jak najlepszego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Wszystkie sugestie zostały dokładnie przez nas przeanalizowane. Jesteśmy odpowiednio przygotowani do tego, aby wspólnie wypracować jak najlepsze rozwiązania – mówił tego dnia marszałek Stawiarski.

Pierwszego dnia negocjacji formalnych odbyły się cztery spotkania, które dotyczyły:

  • komunikacji i spraw horyzontalnych,
  • celu Polityki 1 i instrumentów finansowych,
  • współpracy międzynarodowej i partnerstwa,
  • celu Polityki 5 oraz inicjatywy Nowy Europejski Bauhaus * (Europejski Zielony Ład).

Z ramienia Komisji Europejskiej w spotkaniach tych udział wzięli: Aleksandra Kowalska, Maria Galewska, Andrzej Urbanik, Grzegorz Orawiec, Aneta Sobotka, Marta Wnuk, Katarzyna Szumielewicz i Sebastian Gojdz.

Kolejne odsłony spotkań negocjacyjnych

Negocjacje w zakresie Celu Polityki 5 Europa bliżej obywateli (CP5) oraz inicjatywy Nowy Europejski Bauhaus wznowiono 19 lipca br. Spotkanie było kontynuacją prac nad finalnym kształtem programu z tego obszaru, którego pierwszą część omówiono 15 lipca br. W negocjacjach ze strony KE udział wzięli Katarzyna Szumielewicz oraz Sebastian Gojdz z DG REGIO.

Następnie 20 lipca br. omówiono uwagi z zakresu EFS+. W spotkaniu udział wziął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, natomiast z ramienia Komisji Europejskiej przedstawicielki DG Employment: Cinzia Masina oraz Aneta Sobotka.

Kolejne spotkanie, zorganizowane 21 lipca br., odnosiło się do omówienia uwag z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w obszarze Celu Polityki 2. Komisję Europejską reprezentowali Aleksandra Kowalska i Paweł Olechnowicz.

Natomiast w piątek, 22 lipca br., omówiono uwagi z zakresu Celu Polityki 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca europejski filar praw socjalnych w obszarze kultury, turystyki, edukacji i zdrowia. Z ramienia Komisji Europejskiej w rozmowach uczestniczyli: Katarzyna Głowacka-Rochebonne, Aleksandra Kowalska i Magdalena Horodyńska.

Zaplanowane spotkania negocjacyjne

Przed nami jeszcze 3 spotkania negocjacyjne z przedstawicielami Komisji Europejskiej w obszarach:

  • Celu Polityki 2: w zakresie środowiska.
  • Celu Polityki 3: w zakresie transportu.
  • Celu Polityki 4: kontynuacja rozmów w zakresie działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – cele polityki i cele szczegółowe  

Cel polityki Cele szczegółowe
 

CP1

1: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej

rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii  
rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości  
wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne  
czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych  

CP2

2: Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia  zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej

wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego  
wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej  
wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej  
wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia  
wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych  
wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju  
wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej  

CP3 

3: Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności

rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej  

CP4

4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych
 

poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online  
wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne  
wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne  
zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej;  
wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych  
wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji  
zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej  
poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej  
modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów i mobilności na rynku pracy  
wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia  
poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym przez walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez wspieranie wprowadzania dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego  
wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  

CP5

5: Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów oraz inicjatyw lokalnych

wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich  
 wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie