Zarząd Województwa Lubelskiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku, wyznaczającej kierunki polityki innowacyjnej regionu i stanowiącej narzędzie budowania regionalnego systemu innowacji oraz stanowiącej podstawę do uruchomienia środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne w regionie.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu pozyskania uwag, opinii i wniosków co do treści dokumentu, wyrażanych przede wszystkim przez partnerów gospodarczych, naukowych i społecznych, ale również jednostki samorządu terytorialnego i mieszkańców województwa lubelskiego. Poddanie projektu strategii konsultacjom, służy wzmocnieniu roli interesariuszy w programowaniu i wdrażaniu polityk regionalnych, co jest szczególnie ważne z uwagi na transparentność prowadzonego procesu. Jednym z podstawowych celów konsultacji jest aktualizacja obszarów inteligentnych specjalizacji regionu dokonywana w oparciu o prowadzony proces przedsiębiorczego odkrywania.

Konsultacje społeczne prowadzone będą od 01.02.2021 r. do 21.02.2021 r. W związku ze stanem epidemii spowodowanym COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców regionu, konsultacje będą odbywać się w formie on-line.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące strategii należy zgłaszać z wykorzystaniem zamieszczonego na stronie formularza na adres: rsi@lubelskie.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami!

do-pobraniaDO POBRANIA

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego – konsultacje społeczne

Formularz zgłaszania uwag do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego (.doc)