Konferencja „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”

Dzisiaj w Lubelskim Centrum Konferencyjnym wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski otworzył konferencję pn. „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”. To już piąta edycja wydarzenia poświęconego stosowaniu klauzul społecznych. Podczas spotkania wręczono nagrody liderom ekonomii społecznej.

Forum zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) ma podkreślić dobre praktyki wykorzystania narzędzi ekonomii społecznej do rozwoju lokalnego i gospodarczego regionu. Podczas debaty zaprezentowano trafne rozwiązania, które mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Zorganizowana konferencja to również szansa na promowanie postaw zgodnych z ideą odpowiedzialności społecznej. Prelekcyjna część dotyczyła współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) i podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz skutecznego stosowania klauzul i aspektów społecznych przez JST.

W województwie lubelskim mamy dużą liczbę osób długotrwale korzystających z systemu pomocy społecznej. Ekonomia społeczna to nowa nadzieja na polepszenie bytu ludzi, dla których rynek pracy ze względu na ograniczenia zdrowotne jest dodatkowym wyzwaniem. Szczególne znaczenie nabiera promowanie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. Dziękuję, że jesteście elitą w naszym województwie mówił wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”

ROPS jest inicjatorem i organizatorem konkursu, w którym nagrodzono samorządowców i JST z terenu województwa lubelskiego za stosowanie klauzul i aspektów społecznych. Doceniono także ich zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej w regionie oraz wyróżniono godne naśladowania inicjatywy. W tym roku nagrody przyznano również mediom, które przyczyniły się do upowszechniania ekonomii społecznej wśród mieszkańców regionu.

Przestawiamy laureatów i wyróżnionych w 4 kategoriach konkursowych:

Do konkursu można było zgłaszać: gminy, powiaty, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych i media, które wspierają rozwój ekonomii społecznej w gminach i powiatach na terenie województwa lubelskiego. Rekomendacje mogły składać wszystkie podmioty ekonomii społecznej, tj.:

  • centra integracji społecznej (CIS),
  • kluby integracji społecznej (KIS),
  • zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
  • warsztaty terapii zajęciowej (WTZ),
  • spółdzielnie socjalne/przedsiębiorstwa społeczne, itp.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna.

galeriaGALERIA