II Forum Rozwoju Regionalnego w Truskawcu

Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski wziął udział w II Forum Rozwoju Regionalnego zorganizowanym przez Lwowską Radę Obwodową, Stowarzyszenie Rad Lokalnych „Rady Lwowszczyzny” oraz Euroregion Karpaty –Ukraina. W ciągu trzech dni w Truskawcu odbyło się 12 paneli dyskusyjnych, w których wystąpiło ponad 70 przedstawicieli samorządów lokalnych w Ukrainie, Polsce i Rumunii, przedstawicieli Sejmu RP, Rady Najwyższej Ukrainy oraz Narodowego Zgromadzenia Węgier, reprezentantów programów pomocowych takich jak USAID, DESPRO czy PL-BY-UA 2014-2020 oraz ekspertów z zakresu odnawialnych źródeł energii, turystyki, bezpieczeństwa oraz transportu.

Marszałek Sosnowski wystąpił w imieniu Komitetu Regionów w panelu dyskusyjnym pt. „Dobre praktyki i osiągnięcia społeczności lokalnych”. Komitet Regionów to organ doradczy i opiniodawczy, powołany do życia w 1994 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht. Władze lokalne i regionalne UE zabierają głos na temat opracowywanego prawa unijnego, mającego wpływ na miasta i regiony.

W trakcie swojego wystąpienia Marszałek Województwa Lubelskiego podkreślił, że społeczność Unii Europejskiej uważnie przygląda się procesowi przemian decentralizacyjnych w Ukrainie, deklarując jednocześnie pełne wsparcie ze strony Komitetu Regionów. Szczególnym zainteresowaniem słuchaczy panelu, jak również pozostałych uczestników II Forum Rozwoju Regionalnego, cieszyła się wsparcie COR-u w rozwoju kompetencji samorządowych oraz popularyzacji idei samorządności oferowanej przez Program U-LEAD. Równie ważna jest możliwość wparcia społeczności lokalnych w przygotowaniu i wdrażaniu wspólnych projektów z partnerami z państw Unii Europejskiej.

Panel dyskusyjny pt. „Międzyregionalna i transgraniczna współpraca…”, w którym także wziął udział jako prelegent Marszałek Sosnowski, dotyczył potrzeb oraz instrumentów wsparcia rozwoju regionów w ramach współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. Reprezentanci władz centralnych oraz samorządowych Polski i Ukrainy przedstawili Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, największy program Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na wschodniej granicy Unii Europejskiej.

W panelu dyskusyjnym, Marszałek Sosnowski zwrócił uwagę na wyzwania jakie stoją przed partnerami w ramach współpracy transgranicznej i międzyregionalnej oraz na przykłady wspólnych działań, takich jak projekty z Programu PL-BY-UA 2014-2020, nowe inicjatywy komunikacyjne czyli m. in. nowopowstałe połączenie kolejowe Kowel-Chełm czy planowane połączenie Lublin-Lwów.

Na forum, po raz pierwszy w Ukrainie, została zaprezentowana koncepcja utworzenia makroregionu Karpat oraz strategii jego rozwoju. Makroregion miałby składać się z 8-9 państw, w tym 5-6 państw stanowiliby członkowie Unii Europejskiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry oraz Rumunia) a pozostałe 3 państwa to Ukraina, Mołdawia oraz Serbia. Strategia rozwoju regionu Karpat opiera się na priorytetach wyrażonych przy pomocy trzech haseł. Po pierwsze „Konkurencyjne Karpaty” czyli wzmocnienie współpracy ekonomicznej w sektorach takich jak czysty przemysł, turystyka oraz sektor rolno-spożywczy. Po drugie „Zielone Karpaty” czyli ochrona i zachowanie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego. Po trzecie „Spójne Karpaty” czyli inicjatywy zmierzające do poprawy dostępności regionu Karpat takie jak rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej czy komunikacyjnej.

Przedstawiciele Województwa Lubelskiego wzięli ponadto udział w panelach dyskusyjnych dotyczących nowych możliwości samorządu lokalnego we wsparciu małego i średniego biznesu oraz współpracy międzyregionalnej w rozwoju turystyki.

W II Forum Rozwoju Regionalnego wzięło udział blisko 400 osób z Ukrainy oraz Polski, Węgier i Rumunii reprezentujących różne szczeble władz centralnych oraz samorządowych.

galeriaGALERIA