Blisko 2,3 mld euro na program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027

Znamy już oficjalnie kwotę, jaką otrzyma województwo lubelskie w ramach negocjacji Kontraktu Programowego na lata 2021-2027. 23 czerwca 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej po zakończonych negocjacjach w sprawie podziału rezerwy programowej, przekazało oficjalną informację o dodatkowych środkach, a tym samym o ostatecznej alokacji na nowy program.

– Mam dobrą wiadomość dla mieszkańców naszego regionu. Budżet dla Lubelskiego będzie o 42 mln euro większy niż w latach 2014-2020 – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Kończącą się powoli perspektywę finansową 2014 -2020 podsumowała krótko Anna Brzyska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DZ RPO).

– Lubelskie z wynikiem ponad 99% jest na pierwszym miejscu jeżeli chodzi o kontraktacje środków z RPO. W porównaniu z grudniem 2018 roku awansowaliśmy w rankingach o 7 pozycji – dodała dyrektor Brzyska.

Lubelskie. Możemy więcej

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, kwota alokacji na nowy program dla województwa lubelskiego wyniesie blisko 2,3 mld euro (o blisko 42 mln euro więcej niż alokacja na Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020), a to stanowi 101,9% programu, realizowanego w bieżącej perspektywie finansowej. Określił to zakończony właśnie proces negocjacji Kontraktu Programowego dla województwa lubelskiego na lata 2021-2027. Dokument ten szczegółowo określa kierunki i warunki dofinansowania oraz priorytetowe przedsięwzięcia realizowane w ramach nowego programu. Uzgodnienie i podpisanie przedmiotowego Kontraktu przez Zarząd Województwa Lubelskiego oraz stronę rządową, stanowi podstawę do rozpoczęcia negocjacji programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 z Komisją Europejską. Warto zaznaczyć, że łączna kwota alokacji przeznaczonej na 16 programów regionalnych wynosi obecnie 28,4 mld euro, czyli o blisko 2,9 mld euro mniej niż w bieżącej perspektywie finansowej.

Dodatkowe środki dla regionu w ramach rezerwy programowej

Dzięki opracowanej przez Zarząd Województwa Lubelskiego propozycji przedsięwzięć dla naszego regionu, udało się pozyskać dodatkowe ponad 504, 4 mln euro w ramach alokacji dodatkowej. Środki te umożliwią m.in. realizację szeregu kompleksowych przedsięwzięć priorytetowych o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania, prowadzących do wykorzystania szans rozwojowych województwa. Planowane działania dotyczą:

 • wspierania potencjału intelektualnego i rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej (m.in. budowa Międzynarodowego Centrum Rozwoju Zielonych Technologii),
 • cyfryzacji (doposażenie szpitali w systemy informatyczne),
 • zwiększania potencjału przyrodniczego, kulturowego i turystycznego regionu (wsparcie infrastruktury instytucji kultury w regionie, rozwój nowych produktów turystycznych),
 • dostosowania do zmian klimatu (doposażenie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego),
 • wspierania bioróżnorodności (stworzenie centrum bioróżnorodności bazującego na obiektach neutralnych klimatycznie),
 • odnawialnych źródeł energii (poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze Województwa Lubelskiego poprzez wykorzystanie energii słonecznej przy jednoczesnej eliminacji azbestu),
 • poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej,
 • budowy dróg pieszo-rowerowych na obszarach miejskich oraz na obszarach wiejskich,
 • wsparcie infrastruktury społecznej (doposażenie podmiotów leczniczych),
 • usług społecznych i środowiskowych w obszarze włączenia społecznego i pomocy społecznej (usługi społeczne dla seniorów z regionu, wsparcie systemów ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży).

Ponadto, dodatkowe środki wynegocjowane w ramach Kontraktu Programowego pozwolą na wzmocnienie instrumentów terytorialnych, planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027:

 • Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 17 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (w tym 11 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze) oraz
 • Innych Instrumentów Terytorialnych, ukierunkowanych na wsparcie partnerstw m.in. 140 gmin z obszaru województwa, stanowiących obszary zagrożone trwałą marginalizacją oraz wsparcie procesów rewitalizacyjnych.

Lubelskie wysoko w rankingach

Wynegocjowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego środki, dają szansę na wzrost udziału alokacji naszego regionu, w stosunku do wszystkich programów regionalnych: z 7,1 % w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, do 8% w alokacji w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Ponadto, w rankingu województw, dotyczącego podziału alokacji na programy regionalne, województwo lubelskie awansowało z miejsca 6. na miejsce 4. w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Uwzględniając także środki przeznaczone z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, otrzymamy łącznie około 2 938 912 292 euro, co oznacza 2. miejsce w kraju. Alokacja w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa lubelskiego również będzie wyższa niż w perspektywie finansowej 2014-2020 i wyniesie 1 084,79 euro (wg liczby ludności na koniec 2020 r.). Alokacja podstawowa dla województwa lubelskiego przewidziana w projekcie Umowy Partnerstwa ze stycznia 2021 r. wynosiła 1 mld 768 mln euro (kwota została doprecyzowana w Kontrakcie Programowym i wynosi 1 768 493 555 euro).