40 mln dla osób do 30. roku życia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 28 grudnia 2016 r. rozstrzygnął konkurs nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego i ogłosił listę rankingową.

WUP w Lublinie w tegorocznym konkursie ma do rozdysponowania kwotę ok. 40 mln zł. W ramach tego konkursu planowane jest podpisanie umów o dofinansowanie realizacji projektów, które przeznaczone są wyłącznie dla osób młodych do 30 roku życia.

Fundusze Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczone są dla osób młodych do 30 roku życia, które nie uczą się, nie szkolą i mają trudności z znalezieniem pracy. Planowana liczba osób młodych, która otrzyma wsparcie w ramach  PO WER to ok. 3100 osób.

Osoby młode w ramach PO WER będą mogły liczyć na szeroki wachlarz wsparcia, w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń dopasowanych do własnych potrzeb oraz płatnych staży dzięki, którym zdobędą nowe umiejętności i kwalifikacje, które przyczynią się do zwiększenia możliwości zatrudnienia.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 dostępna jest na stronie http://www.power.wup.lublin.pl/.