Sieć Regionów Trójmorza – narzędzie współpracy samorządów Europy Środkowej

Tytuł projektu: Sieć Regionów Trójmorza – narzędzie współpracy samorządów Europy Środkowej

Lider projektu: Województwo Lubelskie

Partner projektu: Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego (IRST)

Źródło dofinansowania: Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2022”

Wartość dofinansowania: 136 500 PLN

Termin realizacji: 15.05.2022 – 15.12.2022

Projekt „Sieć Regionów Trójmorza – narzędzie współpracy samorządów Europy Środkowej” opracowany we współpracy z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, poświęcony jest rozbudowie samorządowego komponentu Inicjatywy Trójmorza, odpowiada na potrzebę promocji wiodącej roli Polski w Inicjatywie oraz pogłębienia współpracy międzyregionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Osiągnięcie celów projektu planowane jest poprzez trzy działania: formalizację istnienia Sieci Regionów Trójmorza, utworzenie strony i platformy internetowej jako narzędzia współpracy dla Sieci oraz opracowanie raportu, stanowiącego podstawę merytoryczną prac Sieci. Sieć Regionów Trójmorza ma stać się narzędziem współpracy regionów Trójmorza, uzupełniającym istniejące relacje na poziomie państwowym o poziom samorządowy. Skierowana jest głównie do samorządów poziomu NUTS 2 i NUTS 3, ale otwarta jest także na inne samorządy.

Projekt pozwoli na określenie formalnoprawnych ram współpracy, jej zakresu, ustalenie procedury przyjmowania nowych członków i zasad funkcjonowania stałego Biura Sieci. Położy także merytoryczny fundament w postaci raportu identyfikującego wspólne obszary zainteresowania i kierunków możliwej dalszej kooperacji między regionami z obszaru Trójmorza. Raport zostanie uzupełniony o propozycje programów, w ramach których będą realizowane kolejne projekty międzyregionalne, transgraniczne i transnarodowe. Strona internetowa jako narzędzie promocyjne pozwoli mieszkańcom regionów zapoznać się
z działalnością Sieci. Będzie też platformą do kontaktu dla członków Sieci i poszukiwania partnerów do wspólnych przedsięwzięć.

Realizacja projektu pozwoli zbudować trwałe podstawy i narzędzia współpracy samorządowej w obszarze Inicjatywy Trójmorza wśród 15 samorządów, bezpośrednich beneficjentów projektu a także 233 samorządów ze wszystkich 12 państw Inicjatywy, które będą mogły wejść do utworzonej Sieci oraz korzystać z wytworzonych w ramach projektu narzędzi. Ważnym rezultatem projektu będzie również podniesienie poziomu wiedzy wśród władz samorządów
i ich mieszkańców o Inicjatywie Trójmorza i wiodącej roli Polski jako lidera regionu Europy Środkowej.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP