W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 15 grudnia 2020 roku podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2021 roku.

Przypomnijmy, w dniu 25 listopada 2020 roku ogłoszono nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w 2021 roku. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl w zakładce Urząd Marszałkowski / Współpraca z organizacjami pozarządowymi / Aktualności. W wyznaczonym terminie, tj. od 25 listopada do 4 grudnia 2020 roku, w sześciu określonych obszarach, organizacje pozarządowe mogły zgłaszać kandydatów przesyłając formularz zgłoszeniowy mając na uwadze wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze kandydatów. Za przeprowadzenie naboru odpowiedzialny był Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Zgłoszono kandydatów:

  1. Katarzyna Otachel – rekomendowana przez Fundację na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” w obszarach: pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, promocja zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich oraz aktywizacja bezrobotnych; ochrona i promocja zdrowia, rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie uzależnieniom, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie zakażeniom HIV.
  2. Piotr Nakonieczny – rekomendowany przez Fundację Fundusz Ziemi Lubelskiej w obszarach: twórczość artystyczna edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyka, krajoznawstwo, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, działalność wpierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Jednakże,  w obszarze: rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości, innowacyjność i społeczeństwo informacyjne, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej – nie zgłoszono kandydatów, zatem zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 cyt. ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej może ona działać bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wobec powyższego należy stwierdzić, że komisje konkursowe we wskazanym obszarze działać będą bez udziału przedstawicieli ww. organizacji i podmiotów.

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała o zatwierdzeniu listy kandydatów

Załącznik do uchwały – lista kandydatów

Sprawozdanie z naboru kandydatów