W bieżącym roku, 22 marca, po raz pierwszy przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, spotkali się on-line, aby realizować swoje zadania nałożone ustawą i przepisami prawa miejscowego.

W wideokonferencji uczestniczyło 15 członków Rady, jak również zaproszeni goście: Wicemarszałkowie Województwa Lubelskiego – Zdzisław Szwed i Zbigniew Wojciechowski oraz dyrektorzy departamentów UMWL, w tym Artur Domański – dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki, który jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji. 

Spotkanie rozpoczęte zostało podsumowaniem działalności Rady w 2020 roku, jak również przedstawieniem najistotniejszych zrealizowanych zadań z zakresu pożytku publicznego, a w szczególności z obszaru sportu i turystyki.

Członkowie organu kolegialnego po raz pierwszy mieli okazję skorzystać z nowoczesnego internetowego systemu zarządzania posiedzeniami o nazwie eSesja, zbliżonego w obsłudze do użytkowanego podczas obrad Sejmiku Województwa Lubelskiego. System ten, określany jako intuicyjny, ułatwił pracę członkom Rady w szczególności podczas konsultacji i wyrażeniu woli poprzez głosowanie nad aktami prawa miejscowego:

  • projektem uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”,
  • projektem uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”,
  • projektem uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Rada podjęła również trzy uchwały, tj.:

  • w sprawie przystąpienia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego do Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego,
  • w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego do Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, którymi zostali: Małgorzata Romanko – jako przedstawiciel strony samorządowej i Justyna Spryszak – rekomendowana przez przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa w celu realizacji projektu “Dobre rady dla RADY” zgodnie z Regulaminem Programu NOWEFIO 2021.

Kolejnym punktem w porządku posiedzenia było omówienie wniosku Radnej Sejmiku Województwa Lubelskiego – Bożeny Lisowskiej odnośne podejmowania uchwał przez RDPP w sprawie ogłaszania konkursów ofert w trybie powierzania w czasach epidemii COVID-19, który będzie przedmiotem dalszych konsultacji.

Uwieńczeniem spotkania były wzajemne życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy 2021.