Program rządowy „tarcza antykryzysowa 2.0” wprowadzony w związku  z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Polski zakłada również wsparcie, dla tak zwanego trzeciego sektora. Dzięki niemu organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich mogą liczyć na pomoc w czasie pandemii koronawirusa. Wprowadzane przepisy wręcz umożliwiają im przetrwanie w sytuacji izolacji społecznej, której efektem są ograniczenia działalności NGO-ów, wstrzymanie działalności wielu podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie zmniejszenie czy nawet czasowa utrata finansowania organizacji pozarządowych.

Przypomnijmy, że w formie ustawy rząd przygotował pakiet przepisów specjalnych na czas epidemii, z których niektóre już mogą być stosowane. Regulacje zawarte są w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 1)

Zapisy wymienionej ustawy wskazują, że organizacje pozarządowe – podobnie jak inne podmioty – mogą skorzystać ze zwolnień i ulg w zakresie:

Dla organizacji zatrudniających pracowników :

  1. Zwolnienie ze składek ZUS
  2. Dofinansowania wynagrodzeń

Dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne:

  1. Zmiana terminu i zasad rozliczania zadania publicznego
  2. Zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym

Dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą:

  1. Niskooprocentowana pożyczka
  2. Dofinansowanie wynagrodzeń
  3. Ochrona miejsc pracy

Dla organizacji pożytku publicznego:

  1. Zmiana terminu rozliczania podatku od osób fizycznych
  2. Więcej czasu na sprawozdania organizacji pożytku publicznego

Szczegóły na stronie NGO.pl