Rozpoczęcie konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz § 4 uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 124 poz. 2157 z późn. zm.) – Zarząd Województwa Lubelskiego postanawia przeprowadzić konsultacje projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, zwanego dalej Programem, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w przypadku:

 1. Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego
  w terminie wskazanym w art. 41a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność
  w sferze pożytku publicznego od dnia 6 września 2019 r. do dnia 12 września 2019 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

 1. publikacji projektu Programu na stronie internetowej Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl w zakładce Urząd Marszałkowski / Współpraca z organizacjami pozarządowymi / Aktualności współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 2. zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji /uchwały/.

Uwagi i wnioski należy składać:

 1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4;
 2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, z tym że termin, uważa się za zachowany jeśli dokument zawierający uwagi i wnioski zostanie doręczony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie najpóźniej w dniu 12 września 2019 r.;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@lubelskie.pl.

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała ZWL Program współpracy 2020

Program współpracy 2020

formularz uwag wsp.OPP-2020 (2)