Ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego czwartej kadencji odbyło się 17 grudnia w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji.

Spotkanie on-line poprowadził przewodniczący Rady Ryszard Szczygieł przy udziale 16 członków z ustawowego 20-osobowego składu powołanej Rady.

Na wstępie uczestniczący członkowie Rady zostali poinformowani o wdrażaniu nowoczesnego internetowego systemu zarządzania posiedzeniami o nazwie eSesja, zbliżonego w obsłudze do użytkowanego podczas obrad Sejmiku Województwa Lubelskiego. System ten, określany jako intuicyjny, ułatwi pracę członkom Rady w szczególności podczas głosowań i konsultacji aktów prawa miejscowego; będzie udostępniony w styczniu 2021 roku.

W głównych punktach spotkania członkowie Rady pochylili się nad konsultacjami nowego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw; oraz projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa lubelskiego w 2021 roku. Przed poddaniem pod dyskusję zaproszony na spotkanie członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak podkreślił, jak ważne jest wprowadzenie uchwały tzw. antysmogowej, która ma za zadanie redukcję emisji pyłów zawieszonych PM10 i MP2,5 zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców Lubelszczyzny oraz otaczającej nas przyrody. Powyższe dokumenty prawne zostały ponadto zreferowane przez dyrektorów departamentów odpowiedzialnych za ich opracowanie. Członkowie Rady przedłożone projekty uchwał zaopiniowali pozytywnie.

Kolejnym punktem przyjętego porządku posiedzenia było omówienie przesłanej z Instytutu Spraw Obywatelskich w formie pisemnej – informacji o opracowywanej przez tę organizację społeczną propozycji dla wprowadzenia zmiany systemowej polegającej na wprowadzeniu 1% z podatku CIT, jako ważnego narzędzia wsparcia organizacji pożytku publicznego, z zaznaczeniem, że odprowadzany #1ProcentOdFirm# nie stanowiłby dodatkowego obciążenia finansowego dla firm, lecz na wzór 1% odprowadzanego dla OPP podatku PIT. Obecni członkowie Rady podczas głosowania opowiedzieli się za poparciem dla nowego mechanizmu sprzyjającego rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.

Ponadto, podjętym tematem było omówienie zakresu prac Roboczych Grup Tematycznych UMWL przez przedstawiciela Rady – Radosława Sałatę, jak również omówienie przystąpienia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego do Konwentu Rad Wojewódzkich.

Przedświąteczne posiedzenie Rady zakończyły wzajemnie życzenia świąteczno-noworoczne.