L.p. Nazwisko Imię Organizacja pozarządowa Obszar specjalizacji*
1 2 3 4 5 6
1. Jakubowski Krzysztof Fundacja Wolności           X
2. Nakonieczny Piotr Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” X X X X   X

 

* Obszary specjalizacji:

  1. Pomoc społeczna, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  2. Profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  3. Twórczość artystyczna, wydawnictwa, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  4. Turystyka, krajoznawstwo, kultura fizyczna i sport.
  5. Rolnictwo i ochrona środowiska, rozwój obszarów wiejskich.
  6. Społeczeństwo obywatelskie i integracja europejska, innowacyjność i społeczeństwo informacyjne.